NNK model

Nederlands Natuurlijk Kapitaal Model (NNK-model)

Voor de berekening van de ecosysteemdiensten in het NNK-model wordt gebruik gemaakt van een standaard set basiskaarten. Zo wordt voor informatie over het landgebruik de ‘Land Cover and Ecosystem Units' kaart gebruikt, die door het CBS is ontwikkeld ten behoeve van de Natuurrekeningen. Door gebruik te maken van standaard basiskaarten, kunnen de ontwikkelde kaarten onderling worden vergeleken.

Betrouwbaarheid

De kwaliteit van de verschillende ecosysteemdienstkaarten wordt bepaald door de kwaliteit van de basiskaarten en de beschikbare kennis en informatie over de verschillende ecosysteemdiensten. Voor de berekening van de ecosysteemdiensten wordt gestreefd om gebruik te maken van kaartinformatie van het jaar 2013. Hiervoor is gekozen omdat de ‘Land Cover en Ecosystem Units' kaart van het CBS voor dit jaar is ontwikkeld. Niet alle basiskaarten zijn echter voor dit jaar beschikbaar. In dat geval is gekozen voor kaarten die de situatie in 2013 zo goed mogelijk benaderden, kaarten uit nabijgelegen jaren. Afhankelijk van de verschillende domeinen, lucht, water, bodem en landgebruik worden de basiskaarten gekenmerkt door een verschil in ruimtelijke resolutie (detail niveau van de kaarten) die doorwerkt in de kaarten van de verschillende ecosysteemdiensten. Aanvullende informatie over de kwaliteit van de kaarten en de verbeterpunten wordt beschreven in de technische documentatie van de verschillende ecosysteemdienstenkaarten. Alle kaarten worden beschikbaar gemaakt in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Waarom is het NNK model ontwikkeld?

De kaarten van ecosysteemdiensten in de Atlas Natuurlijk Kapitaal worden berekend op basis van kaarten met het landgebruik, bodemtype, grondwaterstand en andere kenmerken van de omgeving.

In 2016 zijn de gebruikers van de Atlas Natuurlijk Kapitaal gevraagd naar hun wensen en eisen voor de kaartinformatie in de Atlas. Gebruikers gaven aan dat de resolutie van een groot aantal kaarten in de Atlas onvoldoende detail had om planvorming op regionale en lokale schaal te ondersteunen. Ook bleek dat voor de berekening van de ecosysteemdiensten in al bestaande atlaskaarten, verschillende bronnen waren gebruikt van het landgebruik, ecosysteemtypen, bodemtype en grondwaterstand. Hierdoor waren de kaarten van de ecosysteemdiensten onderling niet altijd consistent.

Om de kwaliteit en resolutie van de ecosysteemdienstenkaarten te verbeteren is het Nederlands Natuurlijk Kapitaal model ontwikkeld (Netherlands Natural Capital model).

 

Basiskaarten

Hier ziet u een overzicht van de basiskaarten die worden gebruikt om de ecosysteemdiensten te berekenen. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van kaarten die door verschillende bronhouders beschikbaar worden gesteld.

Ruimtelijke structuur

 • Geografische gebieden op basis van bodemtype
 • Hoogte van de bodem in cm boven het Nederlands Algemeen Peil (NAP)

Voor meer informatie kijk op het Nationaal georegister

 • Basis kustlijn (voor zandsuppletie)

Voor achtergrond informatie kijk op: Helpdesk water of op Dataportaal van de Nederlandse overheid

Bevolking

 • Stedelijk gebied
 • Indicatie voor het aantal bewoners per 100m gridcel.
 • Geschat aantal bewoners per 10m gridcel.

Voor achtergrond informatie kijk op: CBS - kerncijfers wijken en buurten 2013.
 

Bodem & water

 • Landbedekking  en ecosysteem eenheden kaart in 2013.
 • Bodem type en structuur tot 1 meter diepte
 • Bodem kenmerken en hydrologische activiteit

Voor achtergrond informatie kijk op: Nationaal Georegister of op Wageningen UR

 • Grondwaterpeil (maximum en minimum gemiddelde van een jaar)

Voor achtergrond informatie kijk op : NHI Data Portaal of op het Nationaal georegister

Vegetatie

Voor achtergrond informatie kijk op: Nationaal Georegister of in de bijsluiter van de kaart op Atlas Natuurlijk Kapitaal. 

Voor achtergrond informatie kijk op: Nationaal Georegister of in de bijsluiter van de kaart op Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Voor achtergrond informatie kijk op: Nationaal Georegister of in de bijsluiter van de kaart op Atlas Natuurlijk Kapitaal.

 • Percentage alle soorten vegetatie in een gridcel.

Deze kaart bestaat uit de combinatie van 3 kaartlagen, de kaart met bomen, de kaart met struiken en de kaart met lage vegetatie

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de ecosysteemdiensten waarvoor kaarten door het NNK-model zijn berekend op een resolutie van 10 meter. Door op de dienst te klikken vindt u de bijbehorende kaarten en technische documentatie.

Productie diensten:   

             Voedsel

 

       Houtproductie

       Biomassa voor 
       energie
Regulerende diensten: 

       Groen en 
       gezondheid
     

        Koolstof-
        vastlegging
 Kustbescherming        Verkoeling in
       de   stad

     Bodemerosie   
        regulering

          Bestuiving   Plaagonderdrukking

 

Technische documentatie