Voedsel

De landbouw maakt gebruik van (agrarische) ecosystemen om voedsel te produceren zoals graan, groenten en het vlees van runderen, varkens en kippen. Voor het produceren van voedsel passen we de natuurlijke ecosystemen aan, zodat ze voor de mens nuttige (producten van) planten en dieren voortbrengen. Ook visserij en aquacultuur (bv. visvijvers) dragen bij aan de voedselproductie. Daarnaast brengen natuurgebieden ook voedsel voort, zoals wild, vis, paddenstoelen, bessen en zeekraal.

Voor de voedselproductie is een natuurlijke omgeving van groot belang. Het natuurlijk kapitaal draagt bij aan een goede voorziening van voedingsstoffen, bodemstructuur, waterhuishouding en plaagbestrijding.

Om de ecosysteemdiensten goed te kunnen benutten, zijn vaak aangepaste teeltmethoden nodig. Hierbij zijn uitvoerige bodembewerking en minimaal gebruik van chemische middelen belangrijk. Een omgeving met voldoende biodiversiteit van planten en dieren is ook voor de landbouw belangrijk (bv. voor de bodemvruchtbaarheid en bestuiving).

Voor het op peil houden van de biodiversiteit is het belangrijk dat er voldoende groene elementen (bv. houtwallen en bloemrijke akkerranden) en natuurgebieden in de buurt zijn (groene infrastructuur).

Het gebruik van grote hoeveelheden mest, bestrijdingsmiddelen en sterke drainage kan op korte termijn gunstig zijn voor de voedselproductie, maar heeft negatieve effecten op de biodiversiteit (insecten, bodemleven, akkeronkruid) en daarmee de instandhouding van andere ecosysteemdiensten.

Steeds meer agrariërs zetten zich in voor een duurzame akkerbouw (zoals Stichting Veldleeuwerik), veehouderij en visserij. Zo is ook kringlooplandbouw in opkomst, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt.

Agrariërs kunnen aan duurzamere landbouw bijdragen door meer verschillende gewassen te telen en door permanente graslanden in stand te houden. Ook met aanleg van natuurlijke elementen, zoals bloemrijke akkerranden of houtwallen, kunnen boeren biodiversiteit stimuleren.

De overheid stimuleert deze maatregelen onder andere vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Praktijkvoorbeeld(en):