In het kort

Deze kaart geeft het belang voor bestuiving weer, uitgedrukt in vermeden opbrengstverlies (in %) van gewassen die bestuiving nodig hebben. De score wordt bepaald door de aanwezigheid van bestuivers-afhankelijke gewassen (uitgedrukt in het opbrengstverlies bij niet-bestuiving) en de kans dat deze bezocht worden door bestuivers.

Wat is de waarde?

De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van geschikte habitats voor bestuivers die effectief de bestuiving van bestuivings-afhankelijke gewassen ondersteunen. Ze bevat relevante informatie voor het aanduiden van beschermingszones met een hoge habitatkwaliteit voor bestuivers.

Voor wie is dit belangrijk?

Beleidsmakers, planners en landbouwers.

Type kaart

Ruimtelijk model.

Meer weten?

Voor gedetailleerde specificaties van het model voor houtproductie verwijzen we u naar de technische documentatie. De documentatie is per mail op te vragen bij het Atlas Natuurlijk Kapitaal team van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.