In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart geeft voor elke cel de actuele bijgegroeide volumes hout uit bos weer, uitgedrukt in m3; spilhout per hectare per jaar. Het betreft een modelmatige kartering op basis van de bodemkenmerken, bodemgeschiktheid, bostype en gemiddelde bijgroeisnelheden voor bostypes.

Wat is de waarde?

De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van enerzijds productieve en anderzijds minder productieve bospercelen.

Voor wie is dit belangrijk?

Bevat relevante informatie voor boseigenaren en houtverwerkende industrie.

Type kaart: ruimtelijk model

Voor gedetailleerde specificaties van het model voor houtproductie verwijzen we u naar de technische documentatie. De documentatie is per mail op te vragen bij het Atlas Natuurlijk Kapitaal team van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl).

Over de kaart

Houtproductie is een belangrijke functie van bossen, en het product wordt voor meerdere doeleinden ingezet. Deze kaart toont de actuele houtproductie in bosgebieden, gemodelleerd op basis van bodemeigenschappen en bostype. Op basis van kennis over de bijgroeisnelheden van verschillende bostypen op verschillende bodemsoorten (Vandekerkhove et al. 2014, Moonen et al. 2011, De Vos 2000, Jansen et al. 1996) is de ruimtelijke verdeling van actuele houtproductie bepaald. De kaart geeft voor elke cel de actuele volumes bijgegroeid hout weer, uitgedrukt in m3; spilhout per hectare per jaar. Deze kaart geeft niet weer in welke gebieden hout geoogst is. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (Belgiƫ).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.