In het kort

De landbouw maakt gebruik van (agrarische) ecosystemen om voedsel te produceren zoals graan, groenten en om gewassen te kweken die ten goede komen aan vee, zoals gras en mais. Een combinatie van natuurlijke processen, veelal gerelateerd aan de bodem, draagt bij aan de groei van gewassen. Bodems zijn in verschillende mate geschikt voor verschillende gewassen. Bodems die zeer geschikt zijn voor akkerbouwgewassen kunnen bijvoorbeeld veel minder geschikt zijn om groenten op te verbouwen.
Van belang voor: agrariƫrs, beleidsmedewerkers landelijk gebied.

Over de kaart

Deze kaart geeft weer hoe goed akkerbouwgewassen groeien op de locaties waar het nu verbouwd wordt. De kaart geeft op een relatieve schaal van 1% (locatie ongeschikt voor akkerbouwgewassen) tot 100% (maximale groei van akkerbouwgewassen) weer hoeveel productie er op een locatie gehaald wordt. Deze kaart laat zien hoe percelen presteren bij de productie van akkerbouwgewassen.
De kaart is ontwikkeld op basis van de Basisregistratie Gewaspercelen (2013), de bodemeigenschappen op het betreffende perceel en opbrengstverliezen door toepassing van natuurvriendelijke akkerranden.
Deze kaart is gebaseerd op gemodelleerde data, waardoor de uitkomsten kunnen verschillen met de daadwerkelijke opbrengst van een perceel.
Voor meer informatie over deze kaart:
- Uitleg van het model en de gebruikte data
- Technische documentatie
- Download van de kaart (40 MB; Geotiff bestand dat geopend kan worden met GIS software zoals QGis)

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.