In het kort

Wat is er te zien?

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (kton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente. De hoeveelheid bermmaaisel is berekend op basis van gegevens uit de literatuur (Kempenaar et al. 2009) en informatie over wegbreedtes (topografische kaart 1:10.000).

Wat is de waarde?

De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de potentieel beschikbare hoeveelheden bermmaaisel op gemeentelijk schaalniveau.

Voor wie is dit belangrijk?

Biomassa als maaisel wordt gebruikt voor oa. karton, bio-component, compost en energieopwekking. De kaartinformatie is van belang voor producenten en gebruikers van bermmaaisel zoals rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, waterschappen, beherende organisaties en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en maaiselverwerkende industrie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.