In het kort

Wat ziet u?

De kaart brengt populaties van bomen en struiken in beeld die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten in Nederland. De kaart toont de locatie van populaties die dienen als object voor zaadwinning c.q. productie van teeltmateriaal voor de bos- en landschapsbouw.

Wat is de waarde?

De populaties vertegenwoordigen een bepaalde economische waarde en/of ecologische waarde. Het teeltmateriaal dat geoogst wordt uit deze populaties heeft of wel een productie doelstelling (productie van kwalitatief goed hout) of ecologische doelstelling (teeltmateriaal vertegenwoordigt een ecologisch waarde, ook wel autochtoon plantmateriaal genoemd).

Voor wie is dit belangrijk?

Beheerders van natuur, bos en landschappelijke beplantingen, kwekers.

Over de kaart

Gebruikte bestanden: Database van de Rassenlijst Bomen, EUFGIS database.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.