De inspanningen om te komen tot duurzaam landgebruik kunnen wel een extra zetje gebruiken. Het Verified Conservation Areas (VCA) register is zo'n zetje. Het register maakt inspanningen voor behoud en verbetering van de natuurlijke rijkdommen transparant en zichtbaar voor de buitenwereld. Tegelijk vormt het een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ideeën.

Interessant aan het VCA-register is dat het zich niet alleen richt op natuurgebieden, maar juist ook op gebieden waar economische activiteiten plaatsvinden. Voorwaarde voor registratie is een onderbouwd plan met concrete maatregelen. Dat beheerplan moet worden getoetst door onafhankelijke deskundigen (auditors) en wordt bij de registratie op de website van het register gepubliceerd. Om de registratie te behouden moet bovendien jaarlijks verslag worden uitgebracht van de resultaten.

Voor wie

Iedereen kan terreinen aanmelden: particulieren, bedrijven en overheden, profit- en non profitorganisaties, eigenaren en terreinbeheerders. VCA-registratie maakt aantoonbaar wat de winst is voor biodiversiteit. Transparantie over doelen, activiteiten en resultaten staan centraal. Registratie kan fungeren als ‘uithangbord' om anderen te interesseren voor je activiteiten: investeerders, donateurs, klanten, lokale overheden.

Stand van zaken

Inmiddels zijn vijftien kleine en grote gebieden verspreid over de wereld aangemeld dan wel definitief geregistreerd. Van een uitgestrekt jachtgebied (200.000 hectare) in Mozambique en een bosbouwgebied (ruim 100.000 hectare) in Indonesië tot ecodorp Boekel (2 hectare) in Nederland.

Ook voor Nederlandse bedrijven

In Nederland wordt sinds januari 2015 gewerkt aan de bekendheid van het VCA-register, met als doel om partijen te interesseren voor en te informeren over de meerwaarde van het register. Zo is onder andere een Community of Practice VCA opgestart, waar nu dertien bedrijven in deelnemen. Wie mee wil doen of eerst meer wil weten kan contact opnemen met Wim van de Meerendonk (RWS).  

Meetbaarheid

Duurzaam landgebruik wordt ook ondersteund door de werkgroep Bodem en klimaatverandering van ISO. De werkgroep ontwikkelt onder meer meetmethoden voor de emissie van broeikasgassen uit landbouwgronden en signaleerde een behoefte aan standaarden voor het vaststellen van het organisch stofgehalte (carbon stocks) in bodems.