Circulaire landbouw Sint Anthonis - Boxmeer

In de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer groeit een intensieve samenwerking van boeren en andere partijen die extra gaan investeren in bodemkwaliteit. De partners gaan op regionale schaal de stofkringlopen sluiten, zodat het natuurlijk kapitaal van het gebied toeneemt.

Op programmaniveau wordt samengewerkt vanuit een gebiedslandschappelijke benadering, dus met oog voor het grotere geheel. Door het natuurlijk kapitaal in het gebied duurzaam te gebruiken – dat wil zeggen: versterken ten opzichte van de huidige situatie – wordt het een blijvende bron van welzijn en welvaart.

Uniek is dat het project inzet op deelname van alle boeren. Immers als allen een stap kunnen zetten, is het mogelijk om de noodzakelijke verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te bereiken.

Focus op landbouw, milieu en klimaat

Het gebied is een jonge ontginning met een relatief dunne teeltlaag op een gradiënt van zand naar rivierklei. Elke plek is uniek en heeft zijn eigen specifieke mogelijkheden om het natuurlijk kapitaal duurzaam te benutten. De focus ligt op de rol die bodem en landschap spelen in het klimaat (klimaatadaptatie) en op landbouwdoelen (akkerbouw- en veeteeltproducten). Sint Anthonis – Boxmeer mikt daarom op meer koolstofvastlegging, waterberging, schoner water en een robuust en biodivers (bodem)ecosysteem.

Aanpak

De hulpmiddelen die de samenwerkende partijen tot hun beschikking hebben zijn bijvoorbeeld:

 • gronduitgifte (duur en voorwaarden);
 • benutten van alle biomassa in het gebied, onder andere door uit te
       wisselen tussen bedrijven;
 • organische mest als grondstof (mest, energie, struviet) opnieuw
       inzetten (‘verwaarding');
 • optimaliseren van de nutriëntenbenutting;
 • versterken van de biodiversiteit, onder andere door het bodemleven
      te voeden.


Hierdoor ontstaan bouwplannen (‘wat verbouw ik waar en wanneer?') op gebiedsniveau die garant staan voor een robuust, zelfregulerend systeem met een hoge productiecapaciteit.

Partners
Het initiatief komt van de beide lokale ZLTO-afdelingen, die de programmaleiding hebben. Er zijn verschillende partijen die belang hebben bij het behouden en versterken van het natuurlijk kapitaal in het gebied: boeren en burgers, agro-bedrijfsleven, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Ze worden alle betrokken bij dit project, ondersteund door onderzoekers, adviseurs en de ANK.

Dit project is bij de lancering van de ANK een jaar geleden naar voren geschoven als een unieke kans om duurzame doelen voor het gebied concreet te maken. De ANK dient als informatiehuis om het natuurlijk kapitaal op lokale schaal in kaart te brengen.