Natuurlijk kapitaal op de kaart!
Lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)
Dinsdag 22 september RWS LEF Future Centre Utrecht

 

Werkatelier 2. Groen, water en gezondheid

Belangrijk doel van dit werkatelier was het verbinden van professionals uit verschillende werkvelden. Wat dat betreft was de samenstelling van de groep veelbelovend, met niet alleen allerlei mensen van overheden en kennisinstituten, maar ook (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en zelfs individuele burgers.

Daarnaast was het de bedoeling om vragen en kwesties in beeld te brengen die spelen rond water, groen en gezondheid, en na te denken over de rol die de ANK hierin kan spelen.

‘Groen, water en gezondheid' is een breed onderwerp. Aan de ene kant is sprake van gezondheidsrisico's door overstromingen, vervuild drinkwater en zwemwater, allergieën en bodemverontreiniging. Aan de andere kant bieden groen en water kansen om de gezondheid positief te beïnvloeden door bewegen, ontmoeten en ontspannen in het groen en verminderen van hittestress. Los daarvan draagt groen bij aan biodiversiteit, waardevermeerdering van woningen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

 

Waar gaan we naar toe?

Een inventarisatie over het doorontwikkelen van de ANK op ‘groen, water en gezondheid' leverde o.a. de volgende vragen en gedachten op:

 • Het gaat niet alleen om wat de overheid kan doen om groen in te
       zetten voor gezondheid, maar ook om wat de samenleving zelf kan
       doen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van tuinen en van
       landbouwgebieden. Betrek de burger via social media en apps. De
       informatie die uit de apps komt kan weer in de ANK opgenomen
       worden. Zo krijg je ook een link naar het gebruik.
 • Wat is eigenlijk precies de relatie tussen groen en gezondheid?
 • Hoeveel hittestress is er?
 • Er is inzicht nodig in het gebruik van groene gebieden voor recreatie;
      ook kleine gebieden en groenstroken in de stad.
 • Om het belang van groen te kunnen bepalen is naast algemene,
      grofmazige informatie ook gedetailleerde informatie nodig.
 • Het gaat niet alleen om data/kaarten, maar ook om het verbinden
       van de indicatoren uit de verschillende domeinen.

 

Concreet: casussen

Van tevoren hadden alle deelnemers casussen ingebracht; ze waren te clusteren rond drie aspecten: verkenningen, thema's en gebruikers. De onderwerpen liepen uiteen van het uittesten van de ANK in de gemeentelijke praktijk en het doorontwikkelen van de TEEBstad-tool met informatie uit de ANK, tot het onderzoeken van verschillende relaties tussen groen en gezondheid (schone lucht, bewegen, rust, ontspannen) en het combineren van openbaar en privé-groen in de planvorming.

Er werden twee casussen gekozen om in de komende maanden verder uit te werken:

 1. Wat is precies de relatie tussen beweging, gezondheid en (groene)
       ruimte?
 2. Inzicht in het gebruik van groene gebieden, groot en klein, privé en
       openbaar. Hoe kan je groen beter benutten? (Leren van gemeenten
       Capelle aan de IJssel en Rotterdam, resultaten en ervaringen
       opnemen in de ANK.)

 

Cliffhangers

De cliffhangers van de middag:

 • Het gaat niet alleen om data maar juist ook om de verhalen.
 • De meerwaarde van de ANK is dat het niet van de gemeente is, maar
      van ons allemaal.
 • De kracht van de ANK ligt niet in ‘absolute waarheden', maar in
     dingen mogelijk maken, faciliteren en inspireren!