Natuurlijk kapitaal op de kaart!
Lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)
Dinsdag 22 september RWS LEF Future Centre Utrecht


Werkatelier 5. De prijs van natuurlijk kapitaal

Deelnemers (23): (milieu)economen, een accountant, plannenmakers van Rijkswaterstaat, ministeries, een drinkwaterbedrijf, natuurbeheerders, een geo-informaticus, een vertegenwoordiger van de branchevereniging van Nederlandse zand- en grintproducenten (Cascade).

Wat is ‘beprijzing' eigenlijk? Je kunt op verschillende manieren waarde toekennen aan natuur. Er zijn twee hoofdrichtingen:

 1. kijken naar welzijnseffecten (‘consumentensurplus') zoals in een
      Maatschappelijke Kostenbatenanalyse (MKBA);
 2. of kijken naar de waarde van flows en stocks van
      ecosysteemdiensten (‘accounting') – zonder rekening te houden met
      het consumentensurplus.

 

De rol van de ANK bij beprijzing van het natuurlijk kapitaal

In drie groepen wordt dieper op de rol van de ANK bij beprijzing van het natuurlijk kapitaal ingegaan, telkens vanuit een andere invalshoek:
 

1. Bedrijfsmatig (verdienmodel, geld creëren)
Voorbeelden: drinkwaterwinning, duurzame bollenteelt, recreatiewaarde. Er is behoefte aan meer (betrouwbare) open data, rubricering van de kaarten (‘community of users'), meerjarige trends.

2. Projectmatig (afwegingsmodel, (M)KBA)
Voorbeelden: klimaatadaptatieprojecten, Eemsdelta, waterveiligheid/natuur.
Behoefte aan:

 • basisinformatie die betere afweging van de impact op
      ecosysteemdiensten mogelijk maakt;
 • dynamische kaarten waarmee je alternatieven kunt vergelijken.


3. Natuur & economie (nationale besluitvorming, economische modellen en statistieken)
Er is behoefte aan ‘flow'-kaarten, die per jaar en in tijdreeksen de verandering van ecosysteemdiensten weergeven; duidelijker onderscheid in stocks (kapitaal) en flows (jaarlijkse ecosysteemdienstlevering). Er is ook behoefte aan betere aansluiting bij internationale afspraken (Eurostat [het Europese CBS], MAES-project).


Terugkerende conclusies en wensen:

 • gebruiksvriendelijkheid kan beter (ordeningssystematiek van de
      kaarten, helpdesk/wizzard/handleiding);
 • de basisdata (tijdreeksen) ook bewerken tot flow-kaarten
      (kwantificering van de levering van ecosysteemdiensten) en waar
      mogelijk ook naar waarderingskaarten (gezondheid, woningprijzen,
      reiskosten);
 • er moet naast informatie over de ecosysteemdiensten ook informatie
      zijn over de kansen (kansenkaarten) en over de vraag (behoefte),
      zodat planners kunnen kijken waar welke maatregelen nu de meeste
      baten opleveren;
 • verder is het ook nuttig om naast de ‘groene kaarten' ook kaarten
      over ‘grijs' landgebruik op te nemen. Ook aandacht besteden aan
      grensoverschrijdende effecten en zeker ook aan het in kaart brengen
      van grondstoffen en potentiële grondstoffen.

 

Welke eerste stappen zet ik zelf?

Gebruikers willen zelf met de ANK aan de slag, onder meer door:
- gebruikerservaringen te registreren;
- binnen de eigen organisatie samen te bekijken hoe je de kaarten kunt
   gebruiken;
- kennisdeelsessie over ervaringen elders;
- eerste versies van kansenkaarten op themaniveau aan te leveren,
   koppeling met concrete projecten/succesverhalen.