Lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)
Dinsdag 22 september RWS LEF Future Centre Utrecht

Natuurlijk kapitaal op de kaart voor groene groei
 

Hoofddoel van de lanceringsdag was tweeledig:

 

Voorstellen ANK
(inclusief antwoorden op vragen van deelnemers)
De aanleiding voor ANK is de Europese biodiversiteitstrategie, de uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal en VANG (Van Afval Naar Grondstoffen). VANG is een programma van I&M directie Duurzaamheid over circulaire economie.

Kernpunt voor de ANK is het verzamelen van kennis over:
- de staat van het natuurlijk kapitaal in Nederland;
- experimenten met Ecosystem Accounting (waardebepaling van  
   ecosysteemdiensten);
- nieuwe economische experimenten.

De themasite Natuurlijk Kapitaal Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft raakvlakken met de ANK maar richt zich op de toepassingenkant en is tijdelijk. De ANK richt zich op de datakant en heeft een definitiever karakter.


Wat is het doel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal?

Er is op veel terreinen al veel kennis aanwezig. De ANK is een middel om deze kennis te ontsluiten. De missie van de ANK is het faciliteren van duurzame besluitvorming voor de toekomst. De visie: ANK is in 2020 beschikbaar om het natuurlijk kapitaal zo optimaal mogelijk te benutten; het doel is hierin koploper te zijn.

ANK wordt in opdracht van het ministerie van IenM ontwikkeld door RIVM en ORG-ID. Ook kennisinstituten Alterra, Deltares, LEI, BIJ12 leveren een bijdrage. Het aantal partners groeit. Doelgroepen zijn heel divers: overheden, bedrijven en burgers. Er zullen gebruikersgroepen worden geformeerd die iedere twee jaar bij elkaar gaan komen.


Hoe ziet ANK eruit?

De ANK heeft een aantal hoofdingangen: natuurlijk kapitaal, praktijkvoorbeelden, kaarten en ‘doe mee'. Het is vooral de bedoeling dat de gebruikers mee gaan doen door het aanleveren van zowel kennis en informatie als kaarten, bijvoorbeeld om bestaande informatie te kunnen uitbreiden en detailleren. ANK is een groeimodel, een cyclisch model.

De ANK bevat losse kaarten die je over elkaar kunt leggen, naast elkaar kunt bekijken etc. Op dit moment zijn de bronnen nog van de overheid, maar uiteindelijk zullen er ook andere (commerciële en particuliere) bronnen gaan bijdragen.

Verder komt er een downloadfunctie op de ANK. Je kunt een bewerkte kaart vervolgens terug leveren aan de ANK via de donate-knop. Na kwaliteitscontrole kan die kaart dan weer online gezet worden. Hierbij dus de uitdrukkelijke uitnodiging om daadwerkelijk iets te doen met de kaarten en ze terug te leveren.

Vanuit de ANK wordt ook gehoopt op apps en andere sociale media die kunnen bijdragen aan dataverzameling. Hiervoor is ook een prijsvraag uitgezet (app-challenge).


Werkateliers: groene groei

Ontmoeting en ontwikkeling van de ANK kregen op de lanceringsdag de ruimte in de zes werkateliers. Het waren zes broedplaatsen van ideeën en inspiratie: hoe kunnen we samen werken aan meer groene groei? En wat kan de ANK daarin betekenen?

Er bleek behoefte aan detaillering van de informatie en aan betere vindbaarheid en ordening van de kaarten. Verder zien velen graag beelden van ontwikkelingen in de tijd (tijdreeksen).

Specifieke wensen, vragen en voorstellen zijn te vinden in de verslagen van de zes werkateliers  (zie rechts boven op deze pagina).