Natuurlijk Kapitaal

Het natuurlijk kapitaal bestaat uit diensten en voorraden die de natuur ons levert. Deze ecosysteemdiensten en voorraden hebben verschillende functies, zoals voedselproductie of verkoeling in de stad. De diensten hebben ook een onderlinge samenhang.
Klik op 
een dienst in de figuur voor meer informatie. Bij overig vindt u kaarten die niet binnen onderstaande diensten vallen.

Image-map subnavigatie natuurlijk kapitaalKustbescherming Reinigend vermogen bodem, water, lucht Levenscyclus bescherming Bodemvruchtbaarheid Plaagonderdrukking Bodemerosie Bestuiving Waterberging Koolstofvastlegging Minerale bronnen Absorptie geluid, wind en visuele verstoring Verkoeling in de stad Niet-hernieuwbare energiebronnen Hernieuwbare energiebronnen Wetenschap en educatie Symbolische waarde Natuurlijk erfgoed Groene recreatie Hout, vezels, genetische bronnen Water voor overig gebruik Drinkwater Biomassa voor energie Voedsel

 

De ecosysteemdiensten en voorraden zijn opgesteld volgens de zogenaamde CICES-classificatie (Common International Classification of Ecosystem Services) van de Europese Unie. Deze classificatie is ontwikkeld in het kader van een internationaal geharmoniseerde naamgeving, zodat ecosysteemdiensten Europees in kaart gebracht kunnen worden. Dit is een eerste uitwerking van de Europese Biodiversiteitsstrategie.  

Het natuurlijk kapitaal draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de mens. Zo is schone lucht bijvoorbeeld belangrijk ter preventie van luchtwegaandoeningen en een groene omgeving zal stimuleren om meer te bewegen. Naast gunstige effecten op de gezondheid dient het behoud van natuurlijk kapitaal ook een economisch belang. Het kan opbrengsten opleveren zoals de verkoop van hout en vis of een meerwaarde creƫren voor toerisme en de huizenmarkt. Natuur kan ook zorgen voor kostenbesparing, zoals de bestuiving van gewassen door bijen en natuurlijke plaagbestrijding door insecten.

Veel effecten van natuurlijk kapitaal op het welzijn en welvaart van de mens worden momenteel niet meegenomen in economische beleidsplannen. Zoals de Wereldbank aangeeft, is er een nieuwe maat nodig om de output van een economie te meten: een maat die de welvaart in zijn geheel bekijkt inclusief de waarde van ons natuurlijk kapitaal. De Atlas Natuurlijk Kapitaal vormt een eerste stap om een dergelijke maat te ontwikkelen. Voor meer informatie zie over ANK.