Het partnerschap tussen CBS en de ANK is tweerichtingsverkeer, hoewel CBS vooralsnog meer gebruiker dan leverancier is van de ANK.

CBS stelt de nationale rekeningen samen. Dit resulteert onder andere in het bruto binnenlands product (bbp). Helaas geeft het bbp een onvolledig beeld van onze welvaart, onder andere doordat het belang van natuurlijk kapitaal buiten beeld blijft. Om goed weer te geven hoe we het economisch gezien doen in Nederland zijn aanvullende indicatoren nodig, die de relatie tot onze ecosystemen weergeven.

Natuurlijk-kapitaal-rekeningen

CBS experimenteert daarvoor met het opstellen van natuurlijk kapitaal rekeningen, waar het aanbod en gebruik van ecosysteemdiensten  onderdeel van moeten worden. Aan de basis van de natuurlijk-kapitaal-rekeningen liggen de internationale VN-richtlijnen (SEEA-EEA). CBS onderzoekt hoe de diensten kunnen worden weergegeven in fysieke termen (bijvoorbeeld CO2-vastlegging of watergebruik). Aan monetarisatie (waardering in geld) werkt vooral Wageningen University & Research Centre (WUR).

Voorbeeld: wegvangen fijnstof

Een voorbeeld van een nuttige ANK-kaart voor het CBS in dit verband is de kaart 'Potentiële invang fijnstof door vegetatie'. Dit is een ecosysteemdienst die je (fysiek) kunt weergeven als het aantal ingevangen tonnen fijnstof per hectare per jaar. Daarnaast hebben CBS en WUR samen in een pilot deze dienst voor Limburg monetair gewaardeerd in de vorm van ‘avoided damage costs', oftewel de ziektekosten die vermeden worden door de schonere lucht.

 

Voorbeeld: natuurlijke bestuiving

Een andere mogelijke kandidaat is de kaart 'Potentieel aanbod natuurlijke bestuiving'. Door bijvoorbeeld gegevens van deze kaart te koppelen aan de ligging van land- en tuinbouwgrond – waar behoefte is aan bestuiving – is de potentiële opbrengst van deze ecosysteemdienst te bepalen.

Toch ook leverancier

Elk ecosysteem levert zijn eigen specifieke ecosysteemdiensten. Duingebied geeft ons andere zaken dan gemengd bos of akkerranden. CBS brengt de ecosystemen in Nederland in kaart. De kaart wordt zeer gedetailleerd: zelfs onverharde paden en groene bermen vanaf 6 m breed zijn erop te zien. Binnenkort wordt de kaart opgenomen in de ANK.