In het kort

De kleuren op deze kaart laten zien hoeveel geluid van vliegverkeer de omwonenden van Schiphol horen. In de oranje gebieden is de geluidsbelasting matig, in de rode gebieden onvoldoende (meer dan 58 dB(A)). De geluidsbelasting is berekend en gemiddeld over een jaar. Geluid wordt uitgedrukt in decibel. Hoe hoger het aantal decibel, hoe harder het geluid. Geluidniveaus rond de 60 dB(A) worden als druk en rumoerig beoordeeld. De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in de gemiddelde geluidsbelasting over 24 uur (Lden). De geluidbelasting 's avonds en 's nachts is hinderlijker dan die van overdag en wordt daarom zwaarder meegerekend.

Gezondheid

Vliegtuiglawaai veroorzaakt hinder en slaapverstoring. Geluid kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoge bloeddruk. Als kinderen op school worden blootgesteld aan vliegtuiggeluid kunnen hun leerprestaties hieronder lijden.

Wat doet de overheid?

Deze kaart wordt gebruikt om knelpunten te bepalen en maatregelen te nemen. Het aantal ernstig gehinderden en het aantal woningen met een hoge geluidsbelasting mag niet hoger worden dan vastgesteld in de eerste luchthavenbesluiten. Om de geluidsoverlast te beperken neemt de rijksoverheid en de provincie maatregelen zoals het stimuleren van stillere vliegtuigen, stillere vliegprocedures en vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen. Zo worden nu start- en landingsbanen gebruikt die het minste geluidhinder voor de omgeving geven.

Wat kunt u zelf doen?

Voor vragen of klachten over de luchthaven Schiphol kunt u terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Onder ‘wonen bij schiphol' vindt u informatie over het aantal vliegtuigbewegingen en geluidbelasting op uw woonlocatie.

Herkomst kaart

De contouren op de kaart zijn gebaseerd op modelberekeningen van het NLR en geven de gemiddelde geluidbelasting voor het gehele etmaal (in Lden) aan voor 2011. Voor een actueel overzicht van de dagelijkse geluidniveaus rondom Schiphol, zie NOMOS.

Over de kaart

De geluidskaart is gemaakt met een nationaal rekenmodel (NLR). Het geluid van het vliegverkeer is berekend voor verschillende punten. De punten met dezelfde geluidbelasting zijn door lijnen of contouren verbonden en op de kaart te zien door middel van verschillende kleuren. Vervolgens is berekend hoeveel woningen er in een bepaalde kleurzone liggen. De 58 dB(A) contour wordt gebruikt voor het bepalen van het aantal woningen met een hoge geluidsbelasting. Aan de hand van het aantal woningen is bepaald hoeveel mensen er in de zone van meer dan 48 dB(A) wonen en hoeveel mensen (erg veel) last hebben van het geluid van vliegverkeer.

Wat is Lden?

Deze contouren zeggen iets over de jaargemiddelde geluidbelasting en worden uitgedrukt in Lden Dit betekent "Lday-evening-night" en is de huidige wettelijke geluidmaat voor de geluidbelasting, waarbij het geluid in de avond en de nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Lden wordt bepaald door eerst de gemiddelde geluidniveaus tijdens de dag (7–19 uur), de avond (19–23 uur) en de nacht (23–7 uur) vast te stellen. De geluidniveaus voor de avond en nacht worden verhoogd met respectievelijk 5 en 10 dB. Vervolgens wordt het gemiddelde geluidniveau voor het gehele etmaal vastgesteld. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag.

Voor de berekening wordt rekening gehouden met de verschillende vliegtuigtypes, het tijdstip van start of landing, de gevolgde vliegbaan en de herkomst respectievelijk de bestemming van het vliegtuig. Om een zo nauwkeurig mogelijke positie van de vliegbaan in te kunnen schatten wordt gebruik gemaakt van radartracks.

Meer weten?

Nationaal

In het huidige Schipholbeleid van de overheid staat een balans tussen de belangen van de luchtvaart en een goede leefomgeving voor omwonenden centraal. Om de geluidsoverlast te beperken neemt de overheid maatregelen zoals het stimuleren van stillere vliegtuigen, stillere vliegprocedures en vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen.

Meer informatie over het huidige Schipholbeleid vindt u op de pagina vliegverkeer.

Milieu-effectrapportage Schiphol

De 48 dB(A) Lden en de 58 dB(A) Lden contour zijn twee van de geluidscontouren waarvoor de zogenaamde gelijkwaardigheidscriteria gelden. Deze gelijkwaardigheidscriteria zijn in het leven geroepen om bewoners in de invloedssfeer van de luchthaven bescherming te bieden tegen geluidsoverlast als gevolg van de ontwikkeling van het vliegverkeer (hinder en slaapverstoring). Dit gelijkwaardigheidsprincipe is verder uitgewerkt in de MERSchiphol, korte termijn (2007).

Provincie

Binnen de 48 dB(A) Lden contour weegt de provincie ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover deze zich voordoen buiten bestaand bebouwd gebied, af tegen mogelijke beperkingen voor de ontwikkeling van de luchthaven.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.