In het kort

Deze kaart geeft aan waar in Nederland kwalificerende gebieden liggen conform de selectiesystematiek voor Internationaal Belangrijke Vogelgebieden (Important Bird Areas) van BirdLife International. Deze selectiesystematiek heeft grote overeenkomsten met de criteria voor de selectie van Vogelrichtlijngebieden onder de Europese Vogelrichtlijn maar er zijn ook verschillen. De kaart geeft geen volledig inzicht in de ligging van belangrijke broedgebieden in het agrarisch gebied.

Wat is de waarde?

Op de kaart staan gebieden waar in de periode 2011-2015 de belangrijkste aantallen van kwetsbare, bedreigde en internationaal relevante broedvogelsoorten en doortrekkende of overwinterende vogelsoorten voorkomen op plaatsen die mede als natuurgebied kunnen worden beheerd. In vergelijking met informatie over de ligging van Vogelrichtlijngebieden in Nederland geeft de kaart ook inzicht in gebieden die potentieel in aanmerking komen voor aanwijzing als nieuwe Vogelrichtlijngebieden en in gebieden die als Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen maar om uiteenlopende redenen nu niet als Important Bird Area kwalificeren.

Voor wie is dit belangrijk?

De kaart is van waarde voor beleidsmakers en bestuurders in de ruimtelijke ontwikkeling en voor beheerders van de betreffende gebieden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.