In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de potentiƫle koolstofvastlegging in de bodem zien voor de maatregel gewasrotaties verbeteren. Deze maatregel omvat het inbrengen van verschillende gewassen in een bouwplan, wat kan leiden tot verhoging van het organische stofgehalte, bijvoorbeeld door gras in de rotatie op te nemen. De kaart laat zien dat de potentie van deze maatregel t.o.v. andere maatregelen vrij hoog is, vooral in de typische akkerbouw gebieden (Veenkoloniƫn, Flevoland en Zeeland).

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief kan zijn voor koolstofvastlegging in landbouwbodems.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Over de kaart

Gebruikte bestanden:

Bodemkoolstofvoorraad kaart (gebaseerd op Basiskaart natuur en de 1:50000 Bodemkaart van Nederland), gewasarealen uit de Basis Registratie Percelen (BRP) en de vier cijferige postcodekaart (op basis van BAG).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.