Werkatelier 6: Duurzame agrarische bedrijfsvoering

Marco Vergeer en Margot de Cleen, Initiatief Bewust Bodemgebruik

 

"Alleen ecologisch gezonde bodems zijn ook op termijn economisch renderend," is de overtuiging van Marco Vergeer, mede-oprichter van het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Maar hoe kunnen we de landbouw ecologisch en economisch versterken? Hoe is het natuurlijke systeem in te zetten als partner in rendabel boeren?

 

In het landelijk gebied ligt een groot natuurlijk kapitaal waar we dagelijks van genieten: voedsel, natuurschoon, recreatiemogelijkheden, landschap. In de landbouw raakt de bodem echter op steeds meer plekken uitgeput door roofbouw of door bodemingrepen als grondwaterstandsverlaging, overbemesting en diep ploegen. De uitdaging in het landelijk gebied is verschillende functies te combineren: rendabele landbouw met natuur en recreatie. Kennis van en informatie over het bodem- en watersysteem, van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, zijn daarbij van groot belang.

 

Living Lab

Met inbreng van onder meer landbouwbeleidsmensen, bodemdeskundigen, ecologen, boeren en de bankwereld gaat het werkatelier onderzoeken of de Atlas Natuurlijk Kapitaal daarbij kan ondersteunen. Welke informatie hebben de verschillende betrokkenen nodig? Op welk schaalniveau? Hoe is de beschikbare informatie te combineren tot nuttige informatie, dat wil zeggen informatie waarmee concrete beslissingen kunnen worden genomen? De wens is om te komen tot een ‘living lab' (‘werkplaats') dat werkt aan continue verbetering van het gebruik van natuurlijk kapitaal in de agrarische bedrijfsvoering.