In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart is de gemiddelde jaarlijkse potentiële houtoogst (m3 / yr) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau.

Wat is de waarde?

De kaart geeft de potentiele houtoogst weer en de spreiding daarin op gemeentelijk niveau. De kaart geeft inzicht in potentieel te oogsten hoeveelheden stamhout in bos.

Voor wie is dit van belang?

De kaart is van belang voor boseigenaren en -beheerders, houtverwerkende industrie, houthandel en energiesector.

Over de kaart

De weergegeven houtoogst is berekend als het totaal van dunningen en eindkap. Voor deze kaart is de potentiele (voor langere tijd vol te houden) houtoogst (opgesplitst naar eindkap en dunning) uit het Nederlandse bos gesimuleerd met EFISCEN op basis van de 6e nationale bosinventarisatie (NBI6) uitgesplitst naar eigenaarklasse en bostype (naald /loof/ gemengd/ populier). Vervolgens is per gemeente het oppervlak per eigenaarklasse en bostype vermenigvuldigd met de gemiddelde houtoogst per eigenaarklasse.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.