In het kort

Wat ziet u?

De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele natuurlijke plaagbestrijding in landbouwgewassen met natuurlijke vijanden. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landschapselementen, kleine natuurgebieden en stedelijke groenelementen. Natuurlijke vijanden (o.a. oorwormen, spinnen en mijten) gebruiken deze elementen en gebieden als leefgebied. In de directe omgeving van die elementen en gebieden zoeken ze naar voedsel en eten daarbij voor landbouwgewassen schadelijke insecten (o.a. luizen, emelten en rupsen). Deze zones zijn aan de hand van de landschappelijke ligging in drie klassen ingedeeld: agrarisch, natuur en stedelijk. Zo geeft de kaart inzicht in de bijdrage van de verschillende soorten elementen aan de natuurlijke plaagbestrijding.

Doel

De kaart is opgesteld in kader van de ontwikkeling van een landelijke indicator voor natuurlijke plaagbestrijding. De indicator is bedoeld om te kwantificeren in hoeverre de ecosysteemdienst natuurlijke plaagbestrijding door natuurlijke vijanden voorziet in de huidige vraag naar bestuiving in Nederland. Bij herhaling van de methode voor een later tijdstip wordt het mogelijk om hierin een landelijke trend te bepalen. Met de kaart kan het potentiele aanbod van natuurlijke plaagbestrijding in Nederland en op regioschaal worden bepaald. Tevens kan de bijdrage van het aandeel dat landschapselementen in natuur, agrarisch en stedelijk gebied bijdragen aan het potentiele aanbod van natuurlijke plaagbestrijding worden bepaald.  De kaart kan niet toegepast worden op perceels- of elementniveau. Daarvoor is aanvullende informatie en nadere analyse van de omstandigheden nodig.

Belangrijk voor

De kaart is in eerste instantie bedoeld voor ondersteuning van het natuurbeleid.

Over de kaart

De kaart toont zones rondom landschapselementen,  kleine natuurgebieden en stedelijk groenelementen (agrarisch, natuur, stedelijk) waar plaagregulatie kan plaatsvinden door natuurlijke vijanden afkomstig uit die elementen en gebieden. De potentiele bijdrage van natuurlijke vijanden aan de plaagregulatie in de zones hangt samen met het voorkomen van geschikt habitat in de elementen en natuurgebieden. Of een habitat geschikt is als bron van natuurlijke vijanden in de landbouw hangt in belangrijke mate af van de oppervlakte en kwaliteit van de habitat, de ruimtelijke ligging van de habitat in het landschap en de mate waarin de habitats met elkaar verbonden zijn. Voor informatie over de habitats is de Basiskaart Natuurelementen gebruikt. Elementen en gebieden zijn op basis van een aantal criteria en op basis van expert judgement met een bepaalde afstand gebufferd (een zone eromheen getrokken, waarop natuurlijke vijanden uit het element invloed kan hebben). Criteria op basis waarvan de bufferafstand is bepaald zijn:

  • lijnvorming/vlakvormig;
  • oppervlakte van het element (indien vlak);
  • een wegingsfactor (0/0.5/1) voor geschiktheid van de habitat als leverancier van natuurlijke vijanden voor het omliggende agrarisch landschap (expert judgements);
  • een indeling van het element in natuur/agrarisch of stedelijk.

Meer weten?

Meer informatie vindt u in: B. de Knegt (red.)., Graadmeter Diensten van Natuur. Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 13.

Gebruikte basisbestanden

BNE - Basiskaart Natuur Elementen (= voor bepaling potentieel aanbod). Klassen: Griend,Populierenopstand,Boomgaard,Heide, agr Bomenrij of heggen, agrarische sloten,Extensief beheerde graslanden,weidevogel graslanden,weidevogel akkers,reservaat akkers, Agrarisch water, stedelijk water, natuur/bos water,Bermgras,gras moeras,water moeras,waterkant agrarisch gras, natuur of bos sloten, stedelijke sloten, nat Bomenrij of heggen, sted Bomenrij of heggen,Loofbos op zand,Naaldbos op zand,Kwelders,
Duinen met een lage vegetatie (<1m),Duinen met een hoge vegetatie (>1m),Duinheide,Heide op zand,Matig vergraste heide,Sterk vergraste heide,Loofbos  < 1 ha,Naaldbos  < 1 ha,Gemengd bos < 1 ha,Griend < 1 ha,Populierenopstand < 1 ha,Loofbos op zand < 1 ha,Naaldbos op zand < 1 ha,Greppel-Ged. verharde weg,Greppel-Onverharde weg,Greppel-Bouwland,Greppel-Weiland,Greppel-Heide,Greppel-Extensief, beheerde graslanden,Greppel-weidevogel graslanden,Greppel-weidevogel akkers,Greppel-reservaat akkers,Greppel- agrarisch bebouwd (erven),Greppel- agrarisch productie gras,Greppel- Stedelijk bebouwd.

Het BNE bestand is een combinatie van verschillende bestanden. Het bestand is verraster naar 2.5 * 2.5 meter. Gecombineerd zijn:

  • Top10NL 2010 (vector);
  • BBG (Bestand Bodemgebruik 2008);
  • LGN6 (raster 25m resolutie);
  • Basiskaart Natuur 2009 (raster 25m resolutie);
  • AHN2 boom labels (puntgegevens);
  • AHN1 vegetatie hoogte (puntgegevens);

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.