In het kort

Wat is er te zien?

De kaart geeft de oogstbare hoeveelheid tak-, top- en snoeihout weer (uitgedrukt in kton droge stof per jaar), die afkomstig is uit diverse soorten landschappelijke beplantingen (houtwallen, bomenrijen, solitaire bomen etc.). De hoeveelheid wordt getoond op gemeentelijk schaalniveau. De oogstbare hoeveelheid is, vanwege duurzaam beheer van de voorraad, gelimiteerd op de jaarlijkse bijgroei van de landschappelijke elementen. De oogst en bijgroei gegevens zijn afgeleid uit de literatuur (Spijker et al. 2007).

Wat is de waarde?

De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de jaarlijks oogstbare hoeveelheid tak-, top- en snoeihout in Nederland. Producenten en houtverwerkende bedrijven kunnen deze informatie gebruiken voor hun bedrijfsvoering en strategische planning.

Voor wie is dit belangrijk?

De informatie is van belang voor o.a. eigenaren van landschappelijke begroeiingen zoals gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, de houtverwerkende industrie, de energiesector en bedrijven die biomaterialen produceren.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.