In het kort

Zoet oppervlaktewater wordt gebruikt voor een aantal doeleinden, waaronder voor het beregenen van gewassen. Water wordt gebruikt om de landbouwgewassen van water. Voor deze watervraag is binnen ‘Deltaprogramma zoet water’ bepaald wat de totale hoeveelheid water is die aangevoerd kan worden en wat het uiteindelijke tekort aan zoet water voor dit doeleinde is. De resultaten kunnen gepresenteerd worden voor vijf deelgebieden waarin Nederland is verdeeld in de sommen die DP Zoetwater heeft laten uitvoeren (getallen in m3/zomerhalfjaar).

Over de kaart

Deze kaart is bedoeld voor gebruik in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Gegevens zijn indicatief. Ze zijn daarmee niet geschikt voor wetenschappelijke doeleinden. Deze kaart is onderdeel van de kaart onderdeel van gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies. Deze kaart kan dan ook niet los gezien worden van de overige kaarten die hiertoe behoren. Voor de waddeneilanden zijn in het Nederland Hydrologisch Instrumentarium (NHI) geen gegevens beschikbaar.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.