In het kort

Zoet oppervlaktewater wordt gebruikt voor een aantal doeleinden, waaronder voor het beheren van het peil. Het waterpeil wordt op een bepaalde hoogte gehouden om oxidatie van veen en inklinking van klei zo veel mogelijk te beperken, om natuurgebieden niet te laten verdrogen en zo waardevolle natuur niet onherstelbaar te laten verdrogen, om dijken niet uit te laten drogen (als gevolg waarvan ze eventueel instabiel kunnen worden). Voor deze watervraag is binnen ‘Deltaprogramma zoet water’ bepaald wat de totale hoeveelheid water is die aangevoerd kan worden en wat het uiteindelijke tekort aan zoet water voor dit doeleinde is. De resultaten kunnen gepresenteerd worden voor 5 deelgebieden waarin Nederland is verdeeld in de sommen die DP Zoetwater heeft laten uitvoeren. De Waddeneilanden maken geen onderdeel uit van de analyses. (getallen in m3/zomerhalfjaar)

Over de kaart

Deze kaart is onderdeel van de kaart onderdeel van gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies. Deze kaart kan dan ook niet los gezien worden van de overige kaarten die hiertoe behoren.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.