In het kort

De kaart geeft de gemiddelde toegevoegde waarde per hectare weer van voedselteelten in de tuinbouw (groenten, en fruit in de open grond), berekend over de periode 2011-2014. Teelten in kassen zijn niet meegenomen, omdat die niet als diensten van een natuurlijk ecosysteem worden gezien.

De vierjarige periode is gekozen om recht te doen aan vruchtwisselingscycli: op dezelfde grond worden immers vaak elk jaar andere gewassen geteeld. De data zijn deels afkomstig uit de Basisregistratie Percelen (waarin te vinden is waar welk gewas wordt geteeld) en deels uit de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Landbouwtellingen, zoals bewerkt door WEcR. Daarin wordt de gemiddelde productiewaarde van elk gewas berekend. Op deze zogenaamde standaardopbrengst wordt vervolgens de gemiddelde verdiencapaciteit per sector toegepast, als schatting van de toegevoegde waarde. De ecosysteemdienst wordt hier namelijk gezien als de toegevoegde waarde van producten die de grond oplevert - niet als de totale waarde van de productie op het perceel of bedrijf.

Over de kaart

De gegevens zijn indicatief, omdat de opbrengst van individuele percelen niet bekend is. Deze worden geschat worden op basis van gemiddelden per gewas. Ruimtelijke data zijn afkomstig van RVO - Basisregistratie Percelen 2011, 2012, 2013, 2014, bewerking WEcR. Kwantitatieve data uit CBS-landbouwtelling 2014, bewerking door WEcR.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is LEI, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.