Natuurlijk kapitaal op de kaart!
Lancering Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)
Dinsdag 22 september RWS LEF Future Centre Utrecht

 

Werkatelier 1. Gebiedsontwikkeling

De 22 deelnemers aan dit werkatelier waren onder andere afkomstig van provincies, gemeenten, ministeries, de Wageningen Universiteit/WUR, LTO, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Ook een journalist en een organisatieadviseur deden mee.

Het werkatelier begon met een fysieke demonstratie van hoe individuele data een globaal beeld van de werkelijkheid kunnen geven. Op de vloer verscheen een grote projectie van de kaart van Nederland; de deelnemers werd gevraagd achtereenvolgens op hun geboorteplaats, woonplaats en werkgebied te gaan staan. Zo werd duidelijk waar de krimpgebieden liggen.

 

Wie zijn de stakeholders en toekomstige gebruikers van de ANK in gebiedsontwikkelingen?

De eerste ‘casus gebiedsontwikkeling' was Peizermade (Drenthe). Hier bleek de wateropgave (waterberging) goed te combineren met de opgave voor het Nederlands NatuurNetwerk (NNN), landinrichting en recreatie door de knelpunten integraal aan te pakken. Biedt de ANK de juiste informatie voor degelijke projecten?

Door de casus kwamen de deelnemers tot een eerste antwoord op de vraag: wie zijn de stakeholders en toekomstige gebruikers van de ANK in gebiedsontwikkelingen? Dat zijn: marktpartijen en burgers, overheden en instituten. Opvallende afwezigen waren financiële instellingen.

 

De vragen en wensen t.a.v. de ANK gaan vooral over:

 • de inhoud: inhoudelijke verbanden, samenhang, meerwaarde,  

   synergie, kennisproducten, best practices; de inhoud moet de state of
   the art
weergeven (betrouwbaar, actueel, zo breed mogelijk overzicht,
   metadata);

 • de kwaliteit: inhoudelijke verbanden, samenhang, meerwaarde,

   synergie, kennisproducten, best practices; combineren met informatie
   van elders (álle informatie beschikbaar hebben is nooit mogelijk, dus
   koppeling met andere bronnen als websites is nodig;
   terugkoppeleffect);

 • de klant: gebruik, toepassing, doelgroep, stakeholders; wat is het

   handelingsperspectief (duiding, niet alleen platte data)?

 

Stickers

Bij de volgende werkvorm moesten deelnemers begrippen als ‘duurzaamheid' en ‘toegevoegde waarde' een plaats geven op de kaart van Nederland. Enkele observaties die dit opleverde:

 • Gegevens moeten voldoende gedetailleerd en nauwkeurig zijn.  

   Gegevens over bijvoorbeeld de ligging van het Nationaal
   NatuurNetwerk moeten gecombineerd kunnen worden met
   bijvoorbeeld kadastrale gegevens, om eigenaren uitsluitsel te geven of
   het ook hun percelen betreft.

 • De ‘klant' (gebruiker) is vooral geïnteresseerd in ‘toegevoegde 

   waarde'   en ‘handelingsperspectief': wat is de meerwaarde van de
   ANK t.o.v.  bestaande data en informatie en wat kun je ermee? De
   ANK kan er o.a. voor zorgen dat provincies en gemeenten uitgaan van
   dezelfde  informatie. Bestuurders en gebruikers van de ANK moeten
   de context   van de informatie kunnen begrijpen.

De ANK moet wetenschappelijke informatie vertalen in voor ‘leken' bruikbare informatie (‘vermaatschappelijking' van informatie).


Ontwikkelopgaven

Vervolgens werden de ontwikkelopgaven voor de ANK verder besproken in drie thema's, elk aan de hand van een praktijkgeval:

1. inhoud en kwaliteit van informatie: experts (casus: Weerribben-
    Wieden)
2. handelingsperspectief: bestuurlijk (casus: Agro Food Brabant)
3. toegevoegde waarde: maatschappelijke relevantie (casus: Ruimte
    voor de Waal)


Concrete vragen leidden tot het volgende overzicht aan wensen/eisen:

 • voldoende en kwalitatief goede kaarten;
 • data moeten te combineren zijn (stapeling van kaarten);
 • inzicht bieden in knelpunten/bedreigingen en kansen;
 • informatie over sleutelstakeholders;
 • bouwstenen voor duurzame productie van landbouw;
 • informatie over best practices (koplopers);
 • toegankelijkheid: ervoor zorgen dat alle belanghebbenden informatie
      uit de ANK kunnen halen en gebruiken;
 • terugkoppelen/feedbackfunctie is gewenst: melding van ervaringen
      met het gebruik van de ANK-data;
 • informatie voor burgers die willen weten wat wel/niet kan in een
      gebied vanuit diverse opgaven (Natura 2000, medegebruik,
      recreatie).


Zoals een van de deelnemers de workshop samenvatte: het is een hele opgave om de ANK te voorzien van de informatie dien nodig is en tegelijkertijd te voorkomen dat je verzuipt in de informatie.