In het kort

De kaart geeft de functie van water weer als zwemwater voor recreatief gebruik.

De kwalificatie van zwemwaterlocaties in Nederland wordt beoordeeld op grond van de Europese zwemwaterrichtlijn voor vier kwaliteitsklassen; uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Niet alle zwemwaterlocaties in Nederland voldoen aan de Europese Zwemwaterrichtlijn.

De EU Europese unie (Europese unie) Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG stelt bepalingen vast voor:

  1. de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit;
  2. het beheer van de zwemwaterkwaliteit; en
  3. het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek.

De richtlijn heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op de Kaderrichtlijn water.

Op initiatief van Foundation for Environmental Education (FEE) betrekt overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water. Als kwaliteitskeurmerk wordt “De Blauwe Vlag” gehanteerd voor badstranden, meertjes en jachthavens, die aangeeft dat het zwemwater aan een aantal waterkwaliteits criteria voldoet. Het zwemwater wordt geanalyseerd op aanwezigheid en aantal specifieke bacteriën zoals fecale streptococcen (enterococcen) en Escherichia coli. Beide bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn een goede aanwijzing voor de zwemwaterkwaliteit, waarvoor normen zijn vastgesteld. In Nederland worden ook concentraties cyanobacterie concentraties gemonitord, echter hiervoor bestaan echter geen normen. De World Health Organization (WHO) heeft richtlijnen opgesteld voor de waterkwaliteit bij blootstelling aan cyanobacteriën en microcystinen.

Rijkswaterstaat beheert 220 zwemlocaties. Het beheer van deze locaties voldoet aan de EU zwemwaterrichtlijn. Per zwemlocatie is een zwemwaterprofiel beschikbaar, waarin de belangrijke kenmerken van deze plek staan beschreven. Een kaartje van de zwemzone met daarin aangegeven het controlepunt waar de locatie wordt bemonsterd is in de profielen opgenomen. De zwemzones worden vastgesteld m.b.v. de aanbevelingen uit het rapport “KRW en oppervlaktewater Bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de Europese Kaderrichtlijn Water”. De zwemwaterkwaliteit wordt tenminste een keer per maand onderzocht. Het controlepunt is de locatie in het zwemwater waar:

  1. de meeste zwemmers worden verwacht; of
  2. volgens het zwemwaterprofiel het grootste risico van verontreiniging wordt verwacht.

Zwemwaterprofielen worden geactualiseerd volgens de criteria genoemd in de EU-zwemwaterrichtlijn en zijn afhankelijk van de kwaliteitsklasse waarin de locatie valt.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.