In het kort

Deze kaart geeft aan bij welke winningen er actuele probleemstoffen zijn aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

In een gebiedsdossier van een winning worden door de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) huidige en toekomstige risico’s voor de waterkwaliteit geïnventariseerd. Deze risico’s kunnen zowel inhoudelijk als beleidsmatig van aard zijn.

In de gebiedsdossiers worden ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd waarover de partijen in een volgende fase afspraken maken. Ook geven de regiehouders vorm aan het proces van afspraken maken en bewaken zij de voortgang van de uitvoering van maatregelen zoals die zijn afgesproken. In de evaluatie van de gebiedsdossiers in 2014, uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), is voor een aantal probleemstoffen een landelijk beeld gemaakt. Daarvan is deze kaart het resultaat.

Over de kaart

In het protocol gebiedsdossiers (Wuijts, 2011) wordt onderscheid gemaakt tussen probleemstoffen en potentiele probleemstoffen. Probleemstoffen zijn de parameters die in de beschouwde periode een of meer keren de normen overschrijden. Potentiele probleemstoffen zijn de parameters die in de beschouwde periode 75% van de norm overschrijden, dan wel de parameters die het beoordelingskader van de drinkwatersector zelf overschrijden.

De waarde van 75% is ontleend aan de Kaderrichtlijn Water die aan lidstaten vraagt om bij de karakterisering van waterlichamen te inventariseren welke concentraties van stoffen een dusdanige trend laten zien dat normoverschrijding kan optreden aan het einde van de volgende planperiode. Als drempel wordt daarbij een waarde van 75% van de norm aangehouden. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze waarde van 75% in Nederland niet is geïmplementeerd in het Bkmw, maar bijvoorbeeld wel deel uitmaakt van het Protocol voor Toestand- en Trendbeoordeling van Grondwaterlichamen KRW (Landelijke Werkgroep Grondwater, 2013).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.