In het kort

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura 2000-gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. (Delen van) beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden komen te vervallen als beschermd natuurmonument en zijn nu aangewezen specifiek als Natura 2000-gebied.

In Nederland vallen de beschermde natuurmonumenten binnen het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.

Over de kaart

Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden. Dat betreft ook delen van Beschermde Natuurmonumenten die gedeeltelijk binnen Natura 2000 vallen (Lauwersmeer, Korverskooi, Moerasterreinen Loosdrecht, Waterland Varkensland, Heideterreinen Bergen, Heideterreinen Twickel en Schraallanden Utr-west).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.