In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor heel Nederland, gebaseerd op de combinaties van landgebruik en bodemtype. Deze kaart geeft een goed overzicht waar in Nederland de koolstofvoorraden liggen in de bodem, de hoogste voorraden liggen in gebieden met veengronden, terwijl de laagste voorraden liggen in gebieden met zandgronden.

Wat is de waarde?

Deze kaart vormt de basis voor verdere studies/kaarten die potentiële koolstofvastlegging in de Nederlandse bodem bepalen.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Over de kaart

Deze kaart is gebaseerd op de overlay tussen de landgebruikskaart (Basiskaart natuur van 2004) en de bodemkaart (Bodemkaart 1:50000 gebaseerd op de elf hoofdbodemgroepen), zie (de Groot et al., 2005). Gebaseerd op de landelijke steekproef kartering (LSK), hierin zijn op 1500 locaties bodemprofielen bemonsterd en geanalyseerd op een reeks bodemeigenschappen, zijn gemiddelde koolstofvoorraden bepaald per hoofdbodemgroep en landgebruikstype. Deze zijn gekoppeld aan de bodem en landgebruikskaart. Meer informatie staat beschreven in Lesschen et al. (2012).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.