In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien (in ton C/ha) voor natuurgebieden in heel Nederland. Deze kaart geeft een overzicht waar in Nederland de koolstofvoorraden liggen in de bodem onderverdeeld per natuurtype.

Wat is de waarde?

Deze kaart vormt de basis voor verdere studies/kaarten die potentiele koolstofvastlegging in de Nederlandse bodem bepalen.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging).

Over de kaart

Voor de ligging en begrenzing van de natuurgebieden en voor de bepaling van het type natuur is gebruik gemaakt van de SNL natuurtypenkaart voor het jaar 2014 (www.natuurportaal.nl). In gevallen waar de SNL kaart geen informatie bevatte over het bostype (naald- of loofbos), is het bostype bepaald door een overlay met de Landgebruikskaart van Nederland 2012 (LGN7). Op basis van literatuurgegevens (Lesschen et al. 2012) en het natuurtype van de SNL kaart, zijn koolstofhoeveelheden per ha toegekend aan de natuurgebieden van de SNL kaart.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.