In het kort

Deze dataset, uit 2020, geeft informatie over de bodem-fysische gelaagdheid van de bodem tot ca. 1.20 meter diepte. Er worden 23 verschillende eenheden onderscheiden. Elke eenheid representeert een bodemprofiel met een specifieke gelaagdheid.

Het doel van deze kaart is het verkrijgen van meer inzicht in de bodemgesteldheid en waterhuishouding van Nederland, ten behoeve van het ruimtelijk beleid. Het gaat hierbij om lokale, regionale en landelijke studies en toepassingen op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, bodemkwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming.

Over de kaart

Aan de afzonderlijke bodemlagen in het bodemprofiel kunnen bodem-fysische kenmerken uit de Staringreeks worden gekoppeld. De ligging van deze eenheden is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000. Hiervoor zijn de eenheden van de bodemkaart geclusterd naar de 23 verschillende bodem-fysische eenheden. De indeling is in 1985 aanvankelijk ontwikkeld op basis van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250.000 voor de zogenaamde PAWN-studies (Policy Analysis for the Watermanagement of the Netherlands). De bodemkaart wordt onder INSPIRE met twee attributen uitgegeven: de geometrie en de bodem-fysische eenheid.

De informatie in deze kaart wordt veel gebruikt bij modelberekeningen. Daarbij worden de eenheden van de bodemkaart veelal geaggregeerd naar een beperkter aantal eenheden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.