In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de bovengrondse koolstofvoorraad zien die is vastgelegd in de vegetatie van natuurgebieden in Nederland. Op de kaart staan de natuurgebieden in Nederland die vallen onder de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).

Wat is de waarde?

Overheden, Natuurbeheerders en overige belangstellenden voor koolstofvastlegging krijgen hiermee inzicht in de spreiding van koolstofvastlegging in natuur. Deze informatie kan worden gebruikt bij opstellen van beleidsplannen en andere strategische planning. Daarnaast vormt deze kaart de basis voor verdere studies/kaarten die potentiele koolstofvastlegging in de Nederlandse vegetatie bepalen.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers, terreinbeheerders en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging).

Over de kaart

Gebruikte bestanden:

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.