In het kort

De kaart geeft sedimentsamenstelling van de zeebodem van zand en grind op het Nederlands Continentaal Plat (NCP).

Voor Nederland vormen zand en grind belangrijke natuurlijke grondstoffen. Voor Nederland is zand als suppletiezand onmisbaar voor de bescherming van haar kust en achterland. Daarnaast vormt het een belangrijke bouwstof voor infrastructurele werken (vooral als ophoogzand) en in kleinere mate ook als grondstof voor industriële doeleinden (industriezand). In het besluit Bodemdelfstoffen is voorzien dat vanwege het ruimtebeslag de winning op land zoveel mogelijk moet worden voorkomen, zodat steeds meer zand op zee wordt gewonnen. Zowel voor de economische groei als vanwege klimaatverandering en stijgende zeespiegel zal de vraag naar deze natuurlijke grondstof naar verwachting toenemen. Vanwege verschillen in de samenstelling is niet al het zeezand geschikt voor alle doeleinden. De winning en reservering zijn bij de wet geregeld en er zijn reserveringsgebieden aangemerkt op het NCP. Echter met een toenemende vraag neemt ook de zorg om de impact op het milieu toe.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt ten behoeve van de Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal. Gebieden voor winning zijn reserveringsgebieden en kunnen daardoor niet door andere functies worden ingenomen. Tevens leveren winning, transport en soms toepassing ook een nadelig effect op het milieu. Door de ruimtelijke omvang van de zandwinning, de ligging in een belangrijk deel van de zee (relatief rijk) en de verwachte toename van de winning, is zorgvuldige ruimtelijke ordening op zee noodzakelijk om mogelijke conflicten te voorkomen.

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op Delfstoffen Online en op Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën.

Ook vind je meer informatie over de ecosysteemdienst Minerale bronnen op Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is TNO Geologische Dienst Nederland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.