In het kort

Deze kaart geeft aan bij welke winningen chloride als potentiële of actuele probleemstof is aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

In een gebiedsdossier van een winning worden door de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) huidige en toekomstige risico’s voor de waterkwaliteit geïnventariseerd. Deze risico’s kunnen zowel inhoudelijk als beleidsmatig van aard zijn. In de gebiedsdossiers worden ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd waarover de partijen in een volgende fase afspraken maken. Ook geven de regiehouders vorm aan het proces van afspraken maken en bewaken zij de voortgang van de uitvoering van maatregelen zoals die zijn afgesproken.

Over de kaart

In de evaluatie van de gebiedsdossiers in 2014, uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), is voor een aantal probleemstoffen een landelijk beeld gemaakt. Daarvan is deze kaart een van de resultaten.

In de gebiedsdossiers is beschreven dat bij elf van de 215 beschouwde winningen chloride voorkomt in normoverschrijdende concentraties in een of meer onttrekkingsputten. Bij acht winningen overschrijdt de chlorideconcentratie in de winning 75% van de norm en vormt daarmee een potentiële probleemstof. Dit betreft zowel grond- als oppervlaktewaterwinningen. Voor grondwaterwinningen betreft het veelal het aantrekken van dieper gelegen zouter grondwater. Voor oevergrondwater- en oppervlaktewaterwinningen ligt de oorsprong in de kwaliteit van het oppervlaktewater zelf. Voor de Rijn geldt dat het chloridegehalte vanaf de jaren 1980 gestaag is afgenomen (RIWA, 2012). Het IJsselmeer heeft echter ook te maken met de uitslag van zout polderwater. Dit betekent dat voor negentien winningen chloride een huidige of potentiële probleemstof vormt. Dit betreft zestien grondwaterwinningen en drie oppervlaktewater- en oevergrondwaterwinningen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.