In het kort

Deze kaart geeft aan bij welke winningen gewasbeschermingsmiddelen als potentiële of actuele probleemstof zijn aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

In een gebiedsdossier van een winning worden door de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) huidige en toekomstige risico’s voor de waterkwaliteit geïnventariseerd. Deze risico’s kunnen zowel inhoudelijk als beleidsmatig van aard zijn. In de gebiedsdossiers worden ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd waarover de partijen in een volgende fase afspraken maken. Ook geven de regiehouders vorm aan het proces van afspraken maken en bewaken zij de voortgang van de uitvoering van maatregelen zoals die zijn afgesproken.

Over de kaart

In de evaluatie van de gebiedsdossiers in 2014, uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), is voor een aantal probleemstoffen een landelijk beeld gemaakt. Daarvan is deze kaart een van de resultaten.

Bij 43 van de 215 beschouwde winningen een of meer gewasbeschermingsmiddelen voorkomen in normoverschrijdende concentraties. Bij vijftig winningen vormen een of meer gewasbeschermingsmiddelen een potentiële probleemstof. Bij twintig van deze vijftig winningen komen zowel gewasbeschermingsmiddelen voor die een probleemstof vormen als middelen die een potentiële probleemstof vormen. Dit betekent dat voor 73 winningen gewasbeschermingsmiddelen huidige of potentiële probleemstoffen vormen. Dit betreft 52 grondwaterwinningen en 21 oppervlaktewater- en oevergrondwaterwinningen.

Voor grondwaterwinningen geldt daarbij dat de concentraties in bijvoorbeeld ondieper gelegen waarnemingsputten niet zijn meegenomen in de beoordeling. Deze kunnen wel een nadere voorbode vormen van de concentratieontwikkeling in de toekomst. Uit de gebiedsdossiers blijkt niet altijd hoe de selectie is gemaakt van de gemonitorde gewasbeschermingsmiddelen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.