In het kort

Wat ziet u?

De 'potentieel aangetaste fractie' (msPAF) van het ecosysteem als gevolg van diffuse bodembelasting door de metalen Cd, Cu, Zn en Pb. De msPAF is een maat in hoeverre het bodemecosysteem wordt aangetast door stoffen. Een aantasting van het bodemecosysteem met een een msPAF <0.05 wordt in termen van bodembeheer als acceptabel gezien. De msPAF is berekend op basis van metingen uit het landelijk gebied.

Wat is de waarde?

De kaart laat zien dat de difuse bodembelasting van het landelijke gebied in het algemeen niet heeft geleid tot aantasting van het bodemecosysteem. Regionaal is er soms wel sprake van een betekenisvolle aantasting van het natuurlijk kapitaal. De kaart laat ook zien dat bodembescherming en beheersing van de diffuse belasting noodzakelijk is om verdere aantasting te voorkomen.

Belangrijk voor:

Ecologische kapitaal en ecosysteemdiensten.

Over de kaart

De kaart is gemaakt voor een beschrijving van de diffuse belasting van het ecosysteem met vier metalen (Cd, Cu, Pb en Zn) in de bovenste bodemlaag. Het algemeen geaccepteerde model voor de schatting van verontreinigde stoffen op het ecosysteem (Posthuma et al. 2002 Species Sensitivity Distributions) is toegepast op data uit verschillende  bronnen (Geochemische atlas, LMB-data, BIS-data), en berekende data op basis van regressies met potentiele predictoren, waarvoor kaarten met een grotere resolutie beschikbaar zijn. Vier metalen die verondersteld worden de grootste bijdrage te leveren  aan de diffuse belasting van heel Nederland zijn in de berekening meegenomen, namelijk lood, zink, koper, cadmium.

Referenties: Spijker, J., Mol, G., Posthuma, L. (2011) Regional ecotoxicological hazards associated with anthropogenic enrichment of heavy metals. Environmental Geochemistry and Health, 33 (4), pp. 409-426.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.