In het kort

Wat ziet u?

De mate van verstoring van de bodem. Bij een ongestoorde en niet vergraven bodem kan de bodem goed ecologisch functioneren

Wat is de waarde?

Alleen een onafgedekte bodem kan ecologisch functioneren. Ook de mate van vergravenheid beinvloedt het ecologisch functioneren en daardoor vele ecosysteemdiensten. Open bodem vertegenwoordigt een groot deel van het natuurlijk kapitaal van de toplaag van de bodem in Nederland. Dit is belangrijk voor bodembeheer in de bebouwde omgeving, bij infrastructuur en in de glastuinbouw, waar de verstoring relatief groot is.

Over de kaart

De kaart geeft een ruimtelijke weergave van de niet-afgedekte bodem en de vergraven gronden. De basis voor het schatten van de afdekking wordt geleverd via satelietbeelden (LGN) en via CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) gegevens (bodemgebruiksgegevens). Voor de vergravingen zijn gegevens over vergunningsverlening geraadpleegd (BIS).

Het is een relatief betrouwbare indicator, want de afdekking en vergraving zijn relatief nauwkeurig in beeld gebracht, op basis van satelietbeelden en verleende vergunningen. Gedeeltelijk minder betrouwbaar, omdat er schattingen zijn gedaan van het effect van bodembewerking en vergraving op het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten.

Het bestand is samengesteld uit de volgende databestanden:

  • data uit de LGN7 en bodemgebruiksbestand;
  • data uit het BIS (kaart vergraven gronden);
  • effect van afdekken, vergraven en bodembewerking op NK van de bodem (o.b.v. expert judgment).

Zie ook: Rutgers, M., Schouten, T., Bogte, J., Van Wijnen, H. (2014) Bodem: vitaal onderdeel van het natuurlijk kapitaal. Bodem 24(2): 6-8.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.