In het kort

Op deze kaart is Nederland ingedeeld in ecosystemen. Deze ecosystemen zijn geclassificeerd op basis van bepaalde biotische en abiotische kenmerken van het land of water. Op het hoogste niveau worden drie hoofd-ecosysteemtypen onderscheiden: (semi-) natuurlijk, agrarisch en bebouwde omgeving. Deze drie worden ook weer uitgesplitst naar in totaal 50 ecosysteemtypen.

Aan de hand van deze kaart wordt de omvang van de verschillende ecosysteemtypen bepaald en kunnen veranderingen hiervan door de tijd worden gemonitord. In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) vormt de ecosysteemtypenkaart samen met de milieuconditie van de verschillende ecosystemen de basis voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het natuurlijk kapitaal, en bepaalt welke ecosysteemdiensten kunnen worden geleverd. Deze informatie is te vinden bij de CBS conditie kaarten en (fysieke- en monetaire) ecosysteemdiensten kaarten.

Over de kaart

De kaart is een land dekkende kaart van Nederland voor het jaar 2021, ingedeeld in 50 ecosysteemtypen gebaseerd op de IUCN Global Ecosystem Typology. De kaart is een 10x10 meter raster. De brondata voor deze kaart zijn o.a. de topografische kaarten (Top10NL en BGT), kaarten van het Natuurbeheerplan (BIJ12) en Basisregistratie Percelen (BRP). De kaart beslaat het registratief oppervlak van de 12 provincies, inclusief de hier bij behorende strook Noordzee.

In specifieke gevallen kan de kaart op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.