In het kort

Deze kaart geeft de ligging aan van de boringsvrije zones rondom drinkwaterwinningen. Deze zones zijn ingesteld om te voorkomen dat afsluitende lagen in de ondergrond (bijvoorbeeld klei- of leemlagen) worden doorboord. Deze lagen bieden bij kwetsbare winningen een extra bescherming tegen het uitspoelen van verontreinigingen naar het diepere grondwater dat bestemd is voor drinkwaterproductie.

Naast deze lokale boringsvrije zones rondom winningen zijn er ook een aantal regionale boringsvrij zones weergegeven op deze kaart. Een voorbeeld hiervan is de Centrale Slenk. Dit gebied van Horsten en Slenken wordt beschermd met een broingsvrije zone vanwege zijn status als aardkundig monument.

Over de kaart

De provincies zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van de boringsvrije zones en de regels die gelden in deze gebieden. Ze worden vastgelegd in de provinciale milieuverordening (PMV). Vaak mag in deze gebieden helemaal niet geboord worden (zonder vergunning). Maar er kunnen ook (diepte-) restricties worden gesteld aan het uitvoeren van boringen.

Aanpassingen aan de grenzen van deze gebieden of aan de geldende regels binnen deze gebieden worden over het algemeen toegepast bij een herziening van de PMV. Dit is over het algemeen eens in de vier jaar.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.