In het kort

Wat ziet u?

De depositie van stikstofverbindingen in Nederland. De ruimtelijke resolutie is 1x1km. Depositiewaarden voor de natuur m.n. de Natura 2000-gebieden worden gebruikt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is opgezet om onder andere te voldoen aan de Vogel en -Habitatrichtlijn. Het neerslaan van stikstof is daarbij voor een groot aantal gebieden een belangrijk facet. Te hoge stikstofdepositieniveaus kunnen namelijk leiden tot een vermindering van de biodiversiteit van natuurgebieden.

Wat doet de overheid?

De PAS is beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS streeft ernaar dat de doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert ruimte voor economische ontwikkeling waarbij stikstofemissie naar lucht plaatsvindt. De PAS geldt vanaf 1 juli 2015.

Het Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering, zoals mest toepassen met weinig stikstofverliezen, van met name ammoniak naar de lucht, en het gebruik van aangepast voer. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Over de kaart

Het gebruikte model

De deposities zijn uitgerekend met het OPS model van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebaseerd op de stikstofemissies afkomst van de Emissieregistratie. De Emissieregistratie is een onderdeel van het RIVM dat als taak heeft de nationale emissie in kaart te brengen en te rapporteren.

De berekende deposities worden geijkt op metingen van concentraties en deposities uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebied (MAN). Deze zogenaamde Grootschalige Depositiekaarten Nederland (GDN) worden jaarlijks geüpdatet samen met de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) ter ondersteuning van de beleidsprogramma's op luchtkwaliteit en de PAS. Een verdere detaillering van de depositieberekeningen naar hectareschaal voor gebruik in de PAS vindt plaats met AERIUS. De onzekerheid in de landelijk depositie is ca. 30%. Op lokale schaal is de onzekerheid 70%.

Meer informatie over de achtergrond van deze kaart leest u op de website van het RIVM.

Meer weten?

Hier vindt u alle informatie over de inhoud, samenwerkingsprogramma’s en actualiteiten rondom de PAS. Op de site van het Compendium voor de Leefomgeving kunt u alles lezen over verzuring en vermesting.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.