In het kort

U ziet op de kaart de economische bijdrage van koolstofvastlegging door de vegetatie in boven- en ondergrondse biomassa in euro per hectare in 2020. Het gaat hierbij om vastlegging op lange termijn, dus bijvoorbeeld de opname van koolstof in gewassen is niet meegenomen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) wordt de koolstofvastlegging ook wel wereldwijde klimaatregulatie genoemd. De koolstofvastlegging is namelijk een regulerende dienst die door het lokaal vastleggen van CO2 invloed kan hebben op het klimaat wereldwijd.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De mate waarin koolstof wordt vastgelegd (in kilogram koolstof per hectare) is gekarteerd door de ecosysteemtypenkaart te combineren met ecosysteem-specifieke koolstofvastleggingskengetallen die grotendeels op internationale standaarden (Intergovernmental Panel on Climate Change/Land use and forestry regulation) zijn gebaseerd. Vervolgens is de economische waarde hiervan berekent op basis van vermeden schade in de toekomst. Dit wordt gedaan op basis van de efficiënte prijs van CO2 in Nederland (berekend door het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) en CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau)). De efficiënte prijs van CO2 is de prijs die nodig is om de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot te internaliseren, dat wil zeggen de kosten die niet worden betaald door de partij die de uitstoot veroorzaakt, maar door de samenleving als geheel.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.