In het kort

Deze kaart geeft een beeld over de toxische druk van ammonium/ammoniak in Nederlands oppervlaktewater. Toxische druk is belangrijk omdat chemische verontreiniging de aquatische levensgemeenschappen beïnvloedt, en tevens een signaal is dat er maatregelen moeten worden genomen om het water geschikt te maken voor allerlei maatschappelijke doelen (drinkwater, irrigatie, etc.). Alle punten waar in de periode 2013-2018 watermonsters genomen zijn voor het meten van stoffen zijn weergegeven. De toxische druk wordt weergegeven in vijf klassen van toenemende toxische druk. Toenemende toxische druk betekent dat de aquatische levensgemeenschap in toenemende mate belemmerd wordt, waardoor steeds meer soorten verdwijnen.

Over de kaart

De kaart is gemaakt op basis van de toxische druk gegevens van oppervlaktewater waar monsters genomen zijn om de concentraties van stoffen in vast te stellen. De monsters zijn genomen door waterschappen en rijkswaterstaat. De monsters zijn geanalyseerd door laboratoria die ingehuurd zijn door de verschillende waterbeheerders. De toxische druk is berekend door een consortium van Ecofide en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), in opdracht van de STOWA. Kijk voor meer informatie in het bijbehorende rapport.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Stowa. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Hier kan ook de kaart gedownload worden als GIS bestand.