In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u waar de Nationale Parken in Nederland liggen. De parken liggen verspreid over Nederland. Hier is schitterende Nederlandse natuur te vinden: duinen, bossen, heiden, veengebieden en beekdalen met bijzondere bewoners, zoals zeldzame vogels, vlinders, edelherten of dassen. Zoom uit naar regionaal of provinciaal niveau voor een goed kaartbeeld.

Bezoek een park

Beleef de Nederlandse natuur! De meeste Nationale Parken hebben een bezoekerscentrum of informatiepunt. Op Samenwerkingsverband Nationale Parken vindt u informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de parken en wandel- en fietsroutes.

Wat doet de overheid?

De Rijksoverheid heeft de Nationale Parken ingesteld om de natuur te beschermen. In het verleden zijn veel natuurgebieden opgeofferd aan landbouw, wegen, woningen en industrie. In 2013 is het natuurbeleid in Nederland gedecentraliseerd van de Rijksoverheid naar de provincies. Het Rijk blijft wel verantwoordelijk voor de aanwijzing en begrenzing van Nationale Parken. Ook de bescherming en versterking van het merk en het Stelsel van Nationale Parken is nog steeds een rijksverantwoordelijkheid. Budget en organisatie van de Nationale Parken is overgelaten aan de regio. Dit leidt tot een grote diversiteit in organisatie en budget per nationaal park. Sommige provincies hebben de oude overlegorganen herbenoemd en budget beschikbaar gesteld. In andere regio's is de organisatie overgelaten aan beheerders of gemeenten.

Over de kaart

In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de eenentwintig Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Het bestand bevat in totaal eenentwintig Nationale Parken: de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft achttien bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Daarnaast zijn er twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en één Grenspark: De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit grenspark is vastgesteld door het Comité van Ministers van de Benelux. De parkgrenzen worden aangeleverd door de Secretarissen van de Nationale Parken en door de staatssecretaris van EZK vastgesteld. De grenzen in het GIS-bestand kunnen afwijken van de grenzen in het BIP (Beheers- en Inrichtingsplan). Elk Nationaal Park heeft een BIP, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van LNV. Elk BIP bevat een kaart met de begrenzing van het Park. Die grens is een momentopname. In de loop der tijd kunnen de grenzen van een Park licht wijzigen door kleine aankopen of uitruil van gronden. Die wijzigingen worden bij periodieke updates doorgevoerd in het BIP. Een BIP kan daardoor achter- of juist vooruitlopen op de grenzen in dit bestand.

Het bestand is grotendeels samengesteld uit bestanden van derden: Provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting De Hoge Veluwe. De bestanden zijn via de Secretarissen van de Nationale Parken verzameld. De verworven bestanden zijn niet aangepast aan de hand van BIP's Beheers- en Inrichtingsplannen, noch aan de hand van de digitale topografische kaart 1:10.000. Voor enkele Parken komen de grenzen uit een bestand uit 2002. De grenzen uit dat bestand zijn waar nodig aangepast met behulp van de kaarten uit de Beheers- en Inrichtingsplannen (BIP's) en/of aanwijzingen van de Secretaris NP. Bij het aanpassen van de grenzen is aangesloten bij de digitale topografische ondergrond 1:10.000 (TOP10vector) van de Topografische Dienst/Kadaster. Het bestand "Nationale Parken 2002" is gemaakt door DLG, eveneens in opdracht van Het Ministerie van LNV. Het bestand heeft TOP10vector als geometrische referentie.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Samenwerkingsverband Nationale Parken.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.