Wat is het?

Naast de kaarten die onder de CICES-classificatie vallen is er nog een aantal andere kaarten beschikbaar. Deze kaarten zijn zeer uiteenlopend van aard en passen niet direct bij de huidige ecosysteemdiensten of abiotische bronnen. Ze kunnen wel bijdragen aan het inzichtelijk maken van het natuurlijk kapitaal of bij het nemen van beslissingen rondom gebiedsontwikkeling of stedelijke planvorming.

Draagkracht
Een stevige bodem biedt gelegenheid voor bebouwing en het aanleggen van infrastructuur. Informatie over de zettingsgevoeligheid en de minimale funderingsdiepte is daarvoor essentieel.

Transport
Inzicht in transportroutes over het water kunnen van belang zijn bij het inrichten en beheren van oppervlaktewateren. Er zijn kaarten beschikbaar voor rivieren en meren en voor de zee.

Ruimtelijke ordening
Er zijn diverse kaarten beschikbaar die informatie geven over het huidige en toekomstige land- en bodemgebruik. Deze kaarten zijn belang voor ruimtelijke ordening, zo laten bestemmingsplannen en structuurvisies zien waar de overheid ruimte biedt voor woningbouw of natuurontwikkeling.

Temperatuurbuffering via de bodem of het oppervlaktewater
De bodem en het oppervlakte water wordt gebruikt voor de koeling van gebouwen en installaties, denk aan koelwater bij energieopwekking. Om te voorkomen dat het oppervlaktewater in warme perioden teveel opwarmt is het van belang om te weten waar het oppervlaktewater als koelwater wordt gebruikt, zodat er een tijdelijke beperking op het lozen van (te) warm oppervlaktewater kan worden ingesteld.

Duurzaam belang

Duurzaam belang

De kaarten in de categorie overig vervullen diverse belangen, afhankelijk van de toepassing.

In de praktijk

In de praktijk

Er zijn nog geen praktijkvoorbeelden voor de overige diensten.

Kaarten