In het kort

Wat ziet u?

De natuurlijke waterregulatiecapaciteit van de toplaag van de bodem, o.b.v. samengestelde indicatorenset.

Wat is de waarde?

Een goede waterregulatiecapaciteit van de bodem is goed voor de groei van gewassen, met minder kunstmatige beregening en drainage, is goed voor de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater, en zorgt samen met de structuur van de bodem voor de mogelijkheid tot berijding zonder schade.

Belangrijk voor

Landbouw, en bodem in de stad.

Over de kaart

De kaart is gemaakt voor een beschrijving van de waterregulatiecapaciteit in de bovenste bodemlaag, op basis van metingen met een samengestelde indicatorenset (bodemindicatoren) en modellen. De samengestelde indicatorenset is toegepast in het landelijk meetnet bodemkwaliteit. Er zijn modellen ontwikkeld op basis van regressies met potentiële predictoren, waarvoor kaarten met een grotere resolutie beschikbaar zijn. De berekening is uitgevoerd aan de gewogen informatie afkomstige van de verschillende indicatoren, op basis van een best professional judgement. De procedure, de data en de gewichten zijn gepubliceerd in Science of the Total Environment 2012:415:39-48 en in RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport 2014-0145.

Voor de berekening van de waterregulatiecapaciteit zijn de volgende indicatoren gebruikt: SOM, pH, bacteriebiomassa, potentiële N mineralisatie, abundantie potwormen, abundantie regenwormen en soortensamenstelling regenwormen. De kaart toont slechts de relatieve waarden op basis van de 20, 40, 60 en 80% percentielen van de berekende waarden: ze is ongeschikt om de kwaliteit te beoordelen.

Een goede waterregulatiecapaciteit indiceert het vermogen om water goed op te nemen, vast te houden en af te staan voor plantengroei, en is voor alle groene functies van de bodem van belang. In agroecosystemen is dan minder irrigatie nodig. In steden worden minder eisen gesteld aan drainage en afwatering.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.