In het kort

Het Nationaal Natuurnetwerk werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Het natuurnetwerk is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In het Natuurpact hebben de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare natuur in te richten.

Over de kaart

Het Natuurnetwerk Nederland blijft de belangrijkste basis van het natuurbeleid, dat bijdraagt aan het behoud en de ontwikkeling van internationale natuurwaarden. Zoals afgesproken hebben de provincies de toenmalige EHS herzien en de focus verlegd naar de internationale natuurverplichtingen. Dit moet leiden tot een steviger en effectiever natuurnetwerk, waarin natuurgebieden onderling verbonden zijn. Tot 2027 gaan de provincies minimaal 80.000 hectare natuur inrichten om dit natuurnetwerk te versterken.

Dit bestand is vervaardigd uit provinciale bronbestanden om één landsdekkend bestand te kunnen aanbieden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij het thema Natuurgebieden op Atlas Leefomgeving.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.