In het kort

De kaart toont de natuurwaarde van natte en vochtige ecosystemen in Nederland. De kaart is gebaseerd op waargenomen plantensoorten (per km2) uit de database van Stichting Floron (Florbase-2N), gecombineerd met een natuurwaarde berekening met het model DEMNAT (Deltares) op basis van de mate van ontwikkeling. Gebieden met een hoge natuurwaarde zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van water van een goede kwaliteit om de ontwikkeling zeldzame soorten mogelijk te maken. Deze kaart is daarmee een indicatie van gebieden waar water van goede kwaliteit beschikbaar is voor aquatische en terrestrische natuur.

In Nederland zijn grofweg vijf typen natuur te onderscheiden:

  1. Hoge zandgronden met bossen en droge heide.
  2. Natte natuur met hoge waterpeilen zoals het IJsselmeer, de weerribben en oppervlaktewater- gevoede veenplassen.
  3. Kwelafhankelijke natuur die veelal in beekdalen te vinden is.
  4. Overstromende natuur, zoals de uiterwaarden in het rivierengebied.
  5. Duinen en stranden.

Aquatische natuur bevindt zich in type twee en drie.

Over de kaart

Deze kaart is tot stand gekomen door berekening met model DEMNAT door Deltares (Klijn e.a. 2011), Bronbestanden: Florbase-2N (Stichting Floron) en Demnat (Deltares).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.