Foto Dutch Dying Desert

Hoe verloopt de ontwikkeling van de vegetatie in de Loonse en Drunense duinen? Onderzoeksresultaten van vierdejaars studenten van Avans hogeschool vormen de basis voor de nieuwe gedetailleerde kaart in de Atlas over dit Nationaal park. Met deze basiskaart kun je elk jaar de successie van de vegetatie volgen.

Het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is beschermd natuurgebied (Natura2000), 4000 hectare groot en gelegen in de provincie Noord-Brabant. Het park wordt beheerd en gemonitord door de organisatie Natuurmonumenten, die verantwoordelijk is voor de staat van het park. De zandverstuivingen en heidevelden in het gebied dreigen echter overgroeid te raken door gras en bos (successie). Natuurmonumenten heeft al enkele maatregelen genomen om dit proces te stoppen.

Werken deze maatregelen? Waarom wel of niet? Is er meer nodig? Dit is wat teams van vierdejaarsstudenten van Avans Hogeschool in Breda onderzochten voor de minor 'Environmental Geography'. Hiervoor koppelen ze kaartgegevens uit de Atlas Natuurlijk Kapitaal aan eigen onderzoek.

De nieuwe kaart

Een deel van de vegetatiekaart van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is geactualiseerd en verfijnd. Deze kaart is nu te vinden in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Om deze kaart te realiseren hebben de studenten drones met een fotocel gebruikt om opnames te maken van de vegetatie in het gebied. In een aantal kleine gebiedjes hebben ze ook ter plekke vegetatie opnames gemaakt. Deze gegevens zijn uitvergroot en gevalideerd met de fotogegevens van de drones. Zo is de resolutie van de vegetatiekaart van het gebied de Loonse en Drunense duinen op twee plaatsen verfijnd. Op landelijke schaal zijn vegetatiekaarten beschikbaar van bomen die hoger zijn dan 2,5 meter, struiken tussen de 1 en 2,5 meter en vegetatie lager dan 1 meter. Voor de Loonse en Drunense duinen is het nu mogelijk om onderscheid te maken tussen bladverliezende bomen, dennen, heide, en hoog en laag gras.

Nieuwe vegetatiekaart

 

Wat betekent dit voor de toekomst?

Door de toename van bomen en de vergrassing neemt het oppervlak van zandverstuivingen en heidevelden in het natuurgebied af. Met drones kan de successie van de Loonse en Drunense duinen in de toekomst gevolgd worden. De inzet van Avans studenten heeft hiervoor een mooie basis gelegd. Ook hebben de studenten een advies gegeven over wat voor maatregelen er nog meer genomen zouden kunnen worden, naast de maatregelen die Natuurmonumenten al toepast om successie terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn frequenter kappen, meer paden voor paarden aanleggen en het publiek informeren over de kwetsbaarheid van het gebied. Meer conclusies zijn te lezen in de blogs over dit project die de studenten gemaakt hebben:


Leadfoto: Studenten Avans Hogeschool