Deze kaart geeft weer wat de nitraatconcentraties zijn in water dat uitspoelt uit landbouwpercelen in Nederland. Nitraat is een voedingsstof die bestaat uit stikstof en zuurstof. Stikstof wordt in de landbouw met dierlijke mest en kunstmest op de bodem gebracht om planten beter te laten groeien. Een deel van de stikstof spoelt als nitraat uit en komt zo in het grond- en oppervlaktewater terecht. Nitraat is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, vooral als bron voor drinkwater. De nitraatkaart helpt om inzichtelijk te maken in welke gebieden door nitraatuitspoeling de waterkwaliteit mogelijk een probleem wordt.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft deze kaart gemaakt met een statistisch model op basis van gegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Deze kaart helpt om de discussie te voeren waar in Nederland aanvullende maatregelen nodig zijn om uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden verder te verminderen. Er kunnen op basis van de nitraatkaart geen uitspraken gedaan worden over de waterkwaliteit op detailniveau. De waarden in deze kaart kunnen in werkelijkheid gemiddeld 15 mg/L hoger of lager uitvallen.

Algemene beschrijving herkomst

Deze kaart is een bewerking van de kaart uit Spijker e.a. (2021). In deze kaart zijn de voorspellingen verwijderd die in de originele publicatie als ‘bevooroordeeld’ zijn aangemerkt op 0,00 mg/L gesteld.

Bron: Spijker, J., Fraters, D., Vrijhoef, A., 2021. A machine learning based modelling framework to predict nitrate leaching from agricultural soils across the Netherlands. Environmental Research Communications 3, 045002. 

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.