Natuurlijk Kapitaal model

Natuurlijk Kapitaal Model (NK-model)


Een gedeelte van de kaarten van ecosysteemdiensten in de Atlas Natuurlijk Kapitaal worden berekend op basis van kaarten met het landgebruik, bodemtype, grondwaterstand en andere kenmerken van de omgeving. De gebruikers gaven in 2016 aan dat de resolutie van een groot aantal kaarten in de Atlas onvoldoende detail had om planvorming op regionale en lokale schaal te ondersteunen. Daarnaast bleek dat voor bij de berekening van de ecosysteemdiensten verschillende bronnen waren gebruikt van het landgebruik, ecosysteemtypen, bodemtype en grondwaterstand. Hierdoor waren de kaarten van de ecosysteemdiensten onderling niet altijd consistent.

Om de kwaliteit en resolutie van de ecosysteemdienstenkaarten te verbeteren is het Natuurlijk Kapitaal model ontwikkeld (Natural Capital model). Gezamenlijk met PBL en WUR onderzoeken wij of dit platform van modellen kan uitgroeien tot één NK-model.

Voor de berekening van de ecosysteemdiensten in het NK-model wordt gebruik gemaakt van een standaard set basiskaarten (zie fig 1). Zo wordt voor informatie over het landgebruik de ‘Ecosystem Unit' kaart gebruikt, die door het CBS is ontwikkeld ten behoeve van de Natuurlijk kapitaalrekeningen. Deze kaart sluit aan bij de SEEA, the System of Environmental Economic Accounting zoals dat door de Verenigde Naties is opgezet alsook de Europese systematiek die in het kader van de Biodiversiteitsstrategie vanuit MAES, Mapping and Assessment of Ecosystem Services, wordt ontwikkeld. Door gebruik te maken van deze basis informatie, kunnen de kaarten onderling worden vergeleken.

Figuur 1. Schematische weergave van de berekening van de ecosysteemdiensten op basis van een standaard set met basiskaarten over landgebruik, , bodemtype, grondwaterstand en andere kenmerken van de omgeving.

Het tabblad Basiskaarten geeft een overzicht van de basiskaarten die worden gebruikt om de ecosysteemdienst indicatoren te berekenen. Het tabblad Ecosysteemdiensten beschrijft de verschillende ecosysteemdiensten en de outputkaarten die in het NK model worden berekend.

De kwaliteit van de verschillende ecosysteemdiensten die met het NK model worden berekend wordt bepaald door de kwaliteit van de basiskaarten en de beschikbaarheid van kennis en informatie over de verschillende ecosysteemdiensten. Voor de berekening van de ecosysteemdiensten wordt ernaar gestreefd om gebruik te maken van kaartinformatie voor het jaar 2013. Hiervoor is gekozen omdat de ‘Ecosystem Units' kaart van het CBS voor dit jaar is ontwikkeld. Niet alle basiskaarten zijn echter voor dit jaar beschikbaar. In dat geval is gekozen voor kaarten die de situatie in 2013 zo goed mogelijk benaderden, kaarten uit nabijgelegen jaren. Afhankelijk van de verschillende domeinen, lucht, water, bodem en landgebruik worden de basiskaarten gekenmerkt door een verschil in ruimtelijke resolutie (detail niveau van de kaarten) die doorwerkt in de kaarten van de verschillende ecosysteemdiensten. Aanvullende informatie over de kwaliteit van de kaarten en de verbeterpunten wordt beschreven in de technische documentatie van de verschillende ecosysteemdienstenkaarten.

Alle kaarten worden beschikbaar gemaakt in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De achterliggende data kan opgevraagd worden door het contactformulier in te vullen. Ook voor meer informatie, vragen of suggesties kunt u ons contacteren.

Basiskaarten

Hier ziet u een overzicht van de basiskaarten die worden gebruikt om de ecosysteemdiensten te berekenen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatie van kaarten die door verschillende bronhouders beschikbaar worden gesteld. Alle kaarten zijn omgezet naar gridkaarten met een resolutie van 10 meter per gridcel. Verschillende kaarten, zoals de vegetatie en inwonerskaarten, zijn ten behoeve van het NK model ontwikkeld.

Onderstaand een overzicht van de basiskaarten die voor de berekening van de ecosysteemdiensten gebruikt worden. Door op de link te klikken kan men de kaart zoals die in de Atlas natuurlijk Kapitaal is opgenomen bekijken.

 • Landgebruik & ecosysteem eenhedenkaart 2013
  Kaart met een opdeling van het landgebruik naar verschillende ecosystemen, ontwikkeld door het CBS in het kader van de Natuurlijk kapitaalrekeningen (Ecosystem Units kaart).

 

 

 

 

 • Bodemkaart
  Bodem type en structuur tot 1 meter diepte (Alterra/BRO??)

 

 

                       

 

 • Vegetatie
  Percentage vegetatie (bomen struiken en laag) in een gridcel (RIVM, 2017).

 

 • Bomen
  Percentage vegetatie hoger dan 2,5m (bomen) in een gridcel (RIVM, 2017).

 

 • Struiken
  Percentage vegetatie tussen 1-2,5m (struiken) in een gridcel (RIVM, 2017).

 

 • Lage vegetatie
  Percentage vegetatie lager dan 1 m (grassen en planten) in een gridcel (RIVM, 2017)

 

 

 • Inwoners
  Geschat aantal bewoners per 10m gridcel (RIVM, 2017)

 

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de ecosysteemdiensten waarvoor kaarten door het NK-model zijn berekend op een resolutie van 10 meter. Door op de dienst te klikken vindt u de bijbehorende kaarten en technische documentatie.

Productie diensten:

Voedsel Houtproductie Biomassa voor energie

Regulerende diensten:

Groene recreatie Koolstofvastlegging Kustbescherming
Verkoeling in de stad Bodemerosie Bestuiving
Plaagonderdrukking

 

Technische documentatie

Bekijk het filmpje "How to value and account for Ecosystems" van de Europese Commissie